Logo Gminy Nasielsk
Powróć do: DLA MIESZKAŃCA

Osoby z niepełnosprawnością

Obsługa osób niesłyszących i mających trudności z komunikowaniem się!

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku niektórych przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), poniżej przedstawiamy informacje na temat udogodnień, z których może skorzystać osoba niesłysząca i mająca trudności w komunikowaniu się, jeśli zamierza udać się do Urzędu Miejskiego w Nasielsku celem załatwienia swojej sprawy.

Osoba uprawniona, tj. niesłysząca i mająca trudności w komunikowaniu się, przy załatwianiu spraw w Urzędzie może korzystać z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli takiej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez zainteresowaną osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy.

Od dnia 1 kwietnia 2012 roku Urząd Miejski w Nasielsku zapewnia wszystkim zainteresowanym osobom uprawnionym - niesłyszącym i mającym trudności w komunikowaniu się - skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego wpisanego do rejestru wojewody przy załatwianiu sprawy w Urzędzie. Usługa świadczona przez tłumacza jest bezpłatna tylko dla osoby uprawnionej, która jest jednocześnie osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) - wtedy koszty wynagrodzenia usług tłumacza ponosić będzie Urząd. Osoby uprawnione niebędące jednocześnie osobami niepełnosprawnymi również mogą skorzystać z usług tłumacza wpisanego do rejestru, ale koszty realizacji świadczenia pokrywają te osoby.

W przypadku chęci skorzystania z pomocy tłumacza osoba uprawniona musi to zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed proponowanym przez siebie terminem, wskazując jednocześnie wybraną metodę komunikowania się (PJM - polski język migowy, SJM - system językowo-migowy, SKOGN - sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Wniosek taki można zgłosić wysyłając e-mail lub faks, co pozwoli na odpowiednie zorganizowanie wizyty w Urzędzie:

 • numer faksu: (23) 69-12-470
 • e-mail: um@nasielsk.pl
 • lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, parter przy wejściu.

Godziny otwarcia Urzędu: poniedziałek 8.00-17.00, od wtorku do czwartku 8.00-16.00, piątek 8.00-15.00. Zgłoszenia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną w dni wolne od pracy lub poza godzinami pracy Urzędu będą rejestrowane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie dostarczenia e-maila lub faksu.

Wzór zgłoszenia dotyczącego skorzystania z usługi pozwalającej na komunikowanie się do pobrania TUTAJ. Możliwe jest również dokonanie zgłoszenia bez użycia wskazanego formularza, z tym, że zgłoszenie obowiązkowo musi zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko zainteresowanej osoby uprawnionej,
 • propozycja terminu spotkania z tłumaczem w Urzędzie,
 • krótki opis przedmiotu sprawy do załatwienia w Urzędzie,
 • adres zwrotny (adres e-mail, numer telefonu, numer faksu), na który będzie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania,
 • data i podpis zainteresowanej osoby uprawnionej.

O miejscu i terminie osobistego spotkania z tłumaczem Urząd poinformuje na adres e-mail, numer faksu lub numer telefonu podany przez osobę zainteresowaną w zgłoszeniu. Termin umówienia spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza.

W przypadku sytuacji nagłej, kiedy nie ma możliwości zapewnienia pomocy tłumacza, pracownik Urzędu Miejskiego w Nasielsku udzieli pomocy w rozeznaniu sprawy, z którą osoba niesłysząca i mająca trudności w komunikowaniu się przyjdzie do tut. Urzędu. Z uwagi na ich znajomość języka migowego w stopniu podstawowym, prosimy o wyrozumiałość.

W ramach środków wspierających komunikowanie informujemy, iż dostępne są następujące środki komunikacji:

 • telefon - centrala: (23) 69-33-122,
 • faks: (23) 69-12-470,
 • e-mail: um@nasielsk.pl,
 • elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP: http://epuap.gov.pl.

Informacje, stanowiące informację publiczną znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://bip.nasielsk.pl/

W menu podmiotowym na stronie BIP po kliknięciu na zakładkę "Komórki organizacyjne Urzędu" otworzy się strona, na której po wybraniu danej komórki organizacyjnej można znaleźć informacje o telefonach kontaktowych do danego wydziału, imię i nazwisko kierownika wydziału oraz zakres zadań realizowanych przez tę komórkę organizacyjną.

W menu przedmiotowym na stronie BIP po kliknięciu na zakładkę "Karty i formularze", wyświetli się strona, na której według komórek organizacyjnych są umieszczone karty informacyjne najważniejszych usług realizowanych przez daną komórkę organizacyjną oraz formularze i wnioski. Karty informacyjne w sposób wyczerpujący informują o sposobie załatwienia sprawy, terminie i dokumentach, jakie należy złożyć do jej rozpatrzenia.

Strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu są dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących (w celu przełączenia należy kliknąć na ikonkę w lewym górnym rogu oznaczającą wersję kontrastową).

Bieżące informacje są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku pod adresem: www.nasielsk.pl.

Po wybraniu na stronie głównej "KONTAKT" wyświetli się strona zawierająca nazwy komórek organizacyjnych Urzędu wraz z imionami i nazwiskami kierowników oraz kontaktów telefonicznych do pracowników Urzędu uszeregowany według komórek organizacyjnych.

Po wybraniu na stronie głównej na dole "FORMULARZE" nastąpi przekserowanie do strony BIP zawierającej karty informacyjne najważniejszych usług realizowanych przez daną komórkę organizacyjną oraz formularze i wnioski.