Logo Gminy Nasielsk
Powróć do: Ekonomia społeczna

Rzecznik Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Mając na względzie współpracę międzyinstytucjonalną wspierającą rozwój sektora ekonomii społecznej na terenie województwa mazowieckiego oraz korzyści płynące z takiej współpracy dla społeczności lokalnej, w dniu 19 sierpnia 2019 r. Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski w imieniu Gminy Nasielsk podpisał porozumienie o współpracy z Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w imieniu którego wystąpił p.o. Dyrektora – Andrzej Kornatowski. Realizacja porozumienia wynika z Zadania nr 1 ph. „Rzecznictwo i promocja ekonomii społecznej”, sformułowanego w celu szczegółowym nr 1 „Zwiększenie widoczności ekonomii społecznej” dla projektu „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”, który Samorząd Województwa Mazowieckiego realizuje w latach 2019-2022.

Przedmiotem zawartego porozumienia było powołanie lokalnego Rzecznika Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Do zadań Rzecznika Ekonomii Społeczne i Solidarnej należy m.in.:

 • informowanie o ekonomii społecznej,
 • współpraca z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej,
 • współpraca z podmiotami i innymi jednostkami gminnymi w zakresie rozwoju sektora ekonomii społecznej,
 • promowanie ekonomii społecznej, w tym polityki stosowania odpowiedzialnych społecznie zakupów,
 • uczestniczenie w opracowywaniu lokalnego planu rozwoju ekonomii społecznej oraz innych dokumentów strategicznych, ważnych z punktu widzenia Gminy (strategii, planów, programów) w celu uwzględnienia idei ekonomii społecznej i solidarnej w tego rodzaju materiałach,
 • edukowanie pracowników jednostek samorządu terytorialnego na temat ekonomii społecznej i solidarnej,
 • tworzenie i aktualizowanie informacji dotyczących ekonomii społecznej na stronie internetowej oraz przekazywanie do lokalnych mediów,
 • uczestniczenie w wydarzeniach związanych z ekonomią społeczną.

 Przypieczętowaniem i realizacją zawartego Porozumienia było wydanie przez Burmistrza Nasielska w dniu 25 września 2019 roku Zarządzenia Nr 143/19 w sprawie powołania lokalnego „Rzecznika Ekonomii Społecznej i Solidarnej” w Gminie Nasielsk.

ZARZĄDZENIE NR 143/19 BURMISTRZA NASIELSKA Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 ROKU w sprawie powołania lokalnego „Rzecznika Ekonomii Społecznej i Solidarnej” w Gminie Nasielsk

Funkcję Rzecznika Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Gminie Nasielsk pełni Sekretarz Nasielska – Pan Marek Maluchnik.

tel. (23) 69-33-066

e-mail: sekretarz@nasielsk.pl