Logo Gminy Nasielsk
Powróć do: Środowisko

Czyste powietrze

Przypominamy Państwu, że w Urzędzie Miejskim w Nasielsku funkcjonuje  Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu „Czyste Powietrze”. W punkcie można skorzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, termomodernizację budynku i mikroinstalację fotowoltaiczną.

Czyste powietrze w Gminie Nasielsk

Liczba złożonych wniosków w Gminie Nasielsk: 654,
sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 5 613 014,54 zł na dzień 31.12.2023 r.

Od dnia 3 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

W ramach zmian Programu podwyższone zostały progi dochodowe. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą :

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

 1. Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (40%)– osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000,00 zł,
 2. Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (70%)– osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:1894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub
  2651 zł (gospodarstwo jednoosobowe)
 3. Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania (100%)– osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:1090zł (gospodarstwo wieloosobowe lub
  1526 zł (gospodarstwo jednoosobowe)

Dodatkowe informacje:

W ramach zmiany Programu podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów i urządzeń finansowanych z Programu oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

W związku z powyższym maksymalna wysokość dotacji może wynieść:

 1. dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania –  do 66 000 zł (Część 1 Programu);
 2. dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 99 000 zł (Część 2 Programu);
 3. dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – do 135 000 zł (Część 3 Programu);
 4. Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych przez Beneficjentów.

Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
 2. Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
  a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
  b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
  Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 3. Koszt przeprowadzenia audytu energetycznego stanowić będzie dodatkowe dofinansowanie – nie będzie wliczany do maksymalnego poziomu dotacji przysługującej Beneficjentowi.
 4. Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja w ramach Programu będzie udzielana w odniesieniu do kosztów netto.
 5. Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 3 stycznia2023 r. rozpatrywane będą na podstawie Programu i pozostałych dokumentów programowych oraz wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.
 6. W ramach nowej wersji Programu, obowiązującej od dnia 3 stycznia2023 r., wprowadzono możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W przypadku zrealizowania przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją w ramach pierwszego wniosku o dofinansowanie, złożenie drugiego wniosku nie jest możliwe.
 7. Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 11 Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”) złożonego przed dniem 3 stycznia 2023 r. zmieniająca warunki dofinansowania na nowe warunki wprowadzone niniejszą zmianą Programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 3 stycznia 2023 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.
 8. Beneficjent, który zawarł umowę o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem na podstawie wniosku o dotację złożonego przed 3 stycznia 2023 r. ma możliwość zmiany warunków umowy o dofinansowanie na warunki obowiązujące w obecnej wersji Programu, szczegóły dotyczące sposobu zmiany warunków umowy w tym przypadku zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 9. Wprowadzona została możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno lub kotła na pellet) o emisyjności do 20 mg/m3 (włącznie), w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu, pod warunkiem, że urządzenie to będzie spełniało wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze" czynny jest:
poniedziałek w godzinach 12:00 – 16:00;
środa w godzinach 9:00 – 13:00.


Wizyta w punkcie może się odbyć pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia telefonicznego:
tel. (23)69-33-077 Katarzyna Łosiewicz lub mail: k.losiewicz@nasielsk.pl
 

Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.