informacjaPoniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji tenisa stołowego, złożoną przez Młodzieżowy Klub Sportowy. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie dotyczące ww. oferty.

sesjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) zwołuję na dzień 25 sierpnia 2022 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XLIV sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk,
2) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2022 r.,
3) w sprawie emisji obligacji Gminy Nasielsk oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
4) zmieniająca uchwałę Nr XXIII/155/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, prowadzonym przez Gminę Nasielsk oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie,
5) zmieniająca uchwałę Nr XLV/364/2018 Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nasielsk,
6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,
7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
8) w sprawie ustalenia regulaminu w sprawie zasad i trybu korzystania oraz ustalenia opłat za korzystanie ze Stadionu Miejskiego w Nasielsku,
9) w sprawie przekazania podania według właściwości.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

 

Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

Wyłączenie wody - komunikatNa prośbę Zarządu Gospodarki Komunalj i Mieszkaniowej w Nasielsku zamieszczamy komunikat o przewie w dostawie wody w dn. 22 sierpnia br. w Nasielsku.

Szczegóły w kominikacie!

Ankieta dla obywateli UkrainyNa prośbę Wojewody Mazowieckiego poniżej zamieszczamy informację o anonimowej ankiecie mającej na celu diagnozę potrzeb obywateli Ukrainy, którzy przyjechali na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego br.

plakat wydarzeniaPrzypominamy, że 20 sierpnia 2022 roku, jak co roku w pierwszą sobotę po Święcie Wojska Polskiego, będziemy obchodzić rocznicę jednej z najważniejszych bitew w historii Europy – Bitwy nad Wkrą, będącej jedną z kluczowych potyczek wojny polsko-bolszewickiej z 1920 r.

komisja1. Komisja Budżetu i Finansów - 24 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 13.00

2. Komisja Oświaty Kultury i Sportu - 24 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 14.00

3. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 24 sierpnia 2022 r. (środa) o godz.15.00

objazd 2022 kopia

Przypominamy, iż w dniu 20 sierpnia 2022 roku w Borkowie (przy pomniku) odbędą się uroczystości związane ze 102. rocznicą bitwy nad Wkrą.

logotyp ppgr

RodzinaW dniu 12 sierpnia 2022 r. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski spotkał się z rodzinami byłych pracowników PGR, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Komputery przenośne (17 sztuk laptopów) z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym, które zostały zakupione przez gminę, otrzymali uczniowie szkół podstawowych oraz średnich, których krewni w linii prostej pracowali w państwowych gospodarstwach rolnych.

W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Osoby chcące otrzymać dodatek węglowy będą musiały złożyć wniosek do Miejskiego OśW Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Zmiana rozkładu jazdy linii nr 1 od 22.08.2022Od 22 sierpnia br. Koleje Mazowieckie wprowadzają kolejną zmianę rozkładu jazdy. Mając na względzie powyższe został zaktualizowany rozkład jazdy autobusów linii nr 1 firmy Sanimax (tj. Nasielsk Rynek – Mogowo Dworzec Kolejowy oraz Mogowo Dworzec Kolejowy – Nasielsk Rynek).

Nowe rozkłady są dostępne na stronie Urzędu, w specjalnej dedykowanej zakładce – www.rozklady.nasielsk.pl. Nowy rozkład obowiązywać będzie od najbliższego poniedziałku – tj. 22 sierpnia 2022 r.

Prosimy o pobranie nowego rozkładu jazdy i poinformowanie wszystkich zainteresowanych o zmianie.

dioramaInformacja o działaniach Towarzystwa Historycznego Rok 1920 w dniu 20 sierpnia br. w Borkowie!

IMG 6482

Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski oraz Skarbnik Nasielska Rafał Adamski podpisali umowę na realizację zadania pn. „Dowożenie uczniów z wyznaczonych punktów zbiórki do szkół na terenie miasta i gminy Nasielsk i odwożenie ze szkół do wyznaczonych punktów zbiórki w roku szkolnym 2022-2023”.

bezpłatny autobus na uroczystości Informujemy, że poczty sztandarowe, delegacje z kwiatami oraz mieszkańcy chcący uczestniczyć w 102. rocznicy „Bitwy nad Wkrą” w Borkowie będą mogli skorzystać z bezpłatnego transportu!

KomisjaNiniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 18 sierpnia 2022 roku (tj. czwartek) o godz. 9:30. Posiedzenie Komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
[Wisława Szymborska]Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz


Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Lubieniecki
wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku

 

składają
najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia rodzinie i bliskim

 

Kondolencje
Ś.P. Czesława Żołnierzaka
 wieloletniego sołtysa sołectwa Chechnówka

Pan Czesław Żołnierzak pełnił swoją funkcję przez wiele kadencji. Zapamiętamy Go jako osobę pełną zaangażowania w pracę na rzecz lokalnej społeczności i troszczącą się o mieszkańców. Sprawowanie zaszczytnej roli sołtysa przez tak długi czas potwierdza, że Pan Czesław Żołnierzak zdobył to, co najcenniejsze, a jednocześnie najtrudniejsze do pozyskania – zaufanie mieszkańców. Również my, jako samorząd zawsze mogliśmy liczyć na Pana Czesława podczas spraw ważnych dla gminy.