ogloszenie projekt Zielone Mosty NarwiiLGD Zielone Mosty Narwi zaprasza do zapoznania się z zasadami rekrutacji uczestników szkolenia z zakresu przedsiębiorczości pt. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał oraz kursu na operatora koparko-ładowarki.

kalendarz 2019 wwwZ przyjemnością informujemy o wydaniu przez Urząd Miejski w Nasielsku kalendarza gminnego na rok 2019. Kalendarz jest formatu A2, składa się z 6 podwójnych stron oraz okładki. W kalendarzu wykorzystano fotografie przedstawiające krajobraz gminy Nasielsk, jak również wydarzenia kulturalne z życia gminy. Autorami zdjęć są Tomasz Zawadzki, Krzysztof Miller, Jarosław Dylewski, Marek Maluchnik. W kalendariach zamieściliśmy m.in. wydarzenia rocznicowe, kulturalne. Kalendarz można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, w pokoju 102. Serdecznie zapraszamy.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień 29 listopada 2018 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku II sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia: 

1.Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 27 listopada 2018 r. tj. (wtorek) o godz. 12.00

IMG 1072W dniu 22 listopada 2018 r. na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Nasielsku na kadencję 2018-2023. Sesja została otwarta przez radnego seniora – Pana Antoniego Kalinowskiego, który wspólnie z najmłodszym wiekiem radnym - Panem Janem Lewandowskim poprowadził posiedzenie i przywitał wszystkich zgromadzonych a także stwierdził prawomocność obrad. Kolejnym punktem sesji było złożenie ślubowania przez radnych oraz przez nowo wybranego Burmistrza Nasielska Pana Bogdana Ruszkowskiego. Następnie radni wybrali spośród siebie komisję skrutacyjną w postaci Przewodniczącego komisji Pana Mirosława Świderskiego i Członków komisji Pani Elżbiety Latkowskiej oraz Pana Michała Brodowskiego. Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie na Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczącym Rady Miejskiej w Nasielsku został ponownie Pan Jerzy Lubieniecki zaś funkcję Wiceprzewodniczącego radni powierzyli znaczącą ilością głosów Panu Dariuszowi Kordowskiemu.

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy wszystkim radnym otrzymania mandatów i życzymy owocnej współpracy a także satysfakcji ze swych działań oraz zaangażowania w służbę mieszkańcom naszej Gminy.

Informujemy, iż z uwagi na duże przeciążenia serwera streamingowego - transmisja online Sesji Rady Miejskiej w Nasielsku może działąć nieprawidłowo. Trwają pracę nad usunięciem usterki. Za utrudnienia przepraszamy.

PF 18 R102 LAY SHP V1Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom pomocy społecznej składamy wyrazy uznania i podziękowania za trudną, odpowiedzialną pracę i zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi.
Państwa działania dla wielu osób stanowią niezbędne oparcie, pozwalające przezwyciężyć niejeden trud ludzkiego życia. Dziękujemy Wam za wyrozumiałość, życzliwość i tolerancję a także za wszelką pomoc i uśmiech, który dość często jest tym największym dobrem i znakiem nadziei, że wszystko jeszcze można w życiu zmienić.
Niech praca daje Wam jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności oraz pomyślności w życiu osobistym.

 

Z wyrazami szacunku,
Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski
oraz
                                                                  Pracownicy Urzędu Miejskiego w Nasielsku

20181116 082127W piątek 16 listopada br. dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach pod opieką nauczycielki Pani Katarzyny Tomczyk oraz rodziców odwiedziły las w Studziankach, w którym znajduje się mogiła upamiętniająca dwóch więźniów obozu pracy, jaki funkcjonował we wsi Studzianki w okresie od listopada 1944 r. do stycznia 1945 roku: Józefa Gąsiorowskiego i Stanisława Mikołajewskiego. Zginęli oni rozstrzelani przez hitlerowców w pokazowej egzekucji po tym, jak zostali złapani podczas ucieczki z obozu. Obecnie w lasku, w którym ich rozstrzelano i w którym mieścił się obóz, znajduje jedynie symboliczna mogiła, gdyż ich szczątki po zakończeniu wojny zostały odkopane i zabrane przez rodziny. Dzieci z wielką uwagą i skupieniem wysłuchały opowieści Pani Katarzyny Tomczyk o tym miejscu pamięci, a także pomodliły się oraz złożyły wiązankę kwiatów i zapaliły znicze.

informacjaBurmistrz Nasielska informuje, że w dniu 8 listopada br. w miejscowości Jaskółowo odbywały się czynności ustalenia granic nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. 350 (istniejąca droga).
Gmina Nasielsk nie podejmowała tych czynności, zgłoszone były one przez geodetę uprawnionego na zlecenie pełnomocnika Pana Roberta Weredy.
Ponadto w dniu 14 listopada br. odbyła się rozprawa sądowa z wniosku Pana Roberta Weredy o ustanowienie drogi koniecznej do nieruchomości 455 i 453. Sąd postanowił:
1.Dopuścić dowód z oględzin biegłego i wyznaczył oględziny na dzień 17.12.2018r. o godz. 11:00
2.Odroczyć sprawę bez terminu do czasu uzupełnienia wniosku o wymagane dokumenty.
3. Zakreślić termin 3-tygodniowy na wykonanie zleceń pod rygorem zawieszenia postępowania.

zaproszenie nasielsk 1LGD Zielone Mosty Narwi zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe pt. :”Zasady ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020”. Szczegóły na plakacie.

IMG 20181107 154636W dniach 7-8 listopada 2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Skuteczność pieczy zastępczej – Wsparcie dziecka i rodziny, zaangażowanie gmin i powiatów województwa mazowieckiego”. Organizatorem spotkania połączonego z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego było Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. To ważne wydarzenie swym patronatem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Podczas uroczystej gali Monika Nojbert – dyrektor MOPS w Nasielsku - odebrała kolejne już wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, jako jednostki szczególnie zaangażowanej w działania na rzecz wsparcia dziecka i rodziny na Mazowszu.
To zaszczytne wyróżnienie otrzymało w tym roku jedynie dziesięć ośrodków z terenu województwa mazowieckiego. Jest to kolejny wielki sukces całego zespołu pracowników naszego MOPS.

Gratulujemy i życzymy kolejnych wspaniałych osiągnięć.

 

 

 

                                                             

Podziękowanie dla Gminy NasielskW dniu 14 listopada br. Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski w obecności Pani Marii Jankowskiej, reprezentującej Fundację SYNAPSIS, podpisał „Raport weryfikacyjny z wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” dla Miasta i Gminy Nasielsk. Raport ten jest efektem podjętych przez Gminę Nasielsk działań w ramach projektu „Monitoring jednostek administracji województwa mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, do którego przystąpiliśmy w 2017 roku i oznacza spełnienie wskazanych w trakcie monitoringu rekomendacji.

Potrzeby osób z niepełnosprawnością są dla nas niezwykle ważne, dlatego będziemy starali się wdrażać stopniowo również inne rekomendacje wskazane do realizacji po zakończeniu projektu, a także przeprowadzimy analizę możliwości stopniowej likwidacji barier architektonicznych w Nasielsku.

IMG 20181111 174356 HDRSzanowni Państwo!
Informujemy, że 13 listopada zakończył się konkurs pod nazwą „100. rocznica odzyskania Niepodległości w obiektywie mieszkańców gminy Nasielsk” organizowany przez Urząd Miejski w Nasielsku.
Konkurs polegał na przesłaniu do nas zdjęć wykonanych przez Państwa w czasie obchodów Święta Niepodległości. Wszystkie przesłane zdjęcia są dowodem na to, że mieszkańcy naszej gminy to wspaniali patrioci, dumni z naszego wolnego kraju, demonstrujący swoją radość w tym wielkim dniu Polacy.

informacjaInformujemy, że w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji i rozbudowie istniejących obiektów przy ul. Elektronowej w Nasielsku w celu konfekcjonowania lakierów do paznokci, organ do tej pory uzyskał opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdzającego ,że dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przesunął termin wydania opinii do 9.11.2018r, jednak do dnia dzisiejszego opinia ta nie wpłynęła do tutejszego organu. Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim nie wyraził swojej opinii w ustawowym terminie. Zgodnie z art.78 ust 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Ze względu na brak opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, organ przesunął termin wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do dnia 23 listopada 2018r.
Informujemy, że ww. organy co do obowiązku wykonania oceny oddziaływania na środowisko, wyrażają swoje stanowisko w formie opinii, która nie jest wiążąca dla Burmistrza Nasielska.
Jednocześnie potwierdzamy stanowisko Burmistrza wyrażone na sesji Rady Miejskiej, że obowiązek wykonania ww. oceny będzie nałożony.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Niniejszym informuję, iż na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 9 listopada 2018 r. została zwołana pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Nasielsku na kadencję 2018-2023 w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz przez nowo wybranego Burmistrza Nasielska. Sesja odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 (I piętro, sala nr 112).