Logo Gminy Nasielsk
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miejski w Nasielsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwis Informacyjny Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • część dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.) lub są to skany dokumentów; redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • dokumenty zawierające informacje finansowe (np. zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zmiany uchwał budżetowych Gminy Nasielsk) mogą być nieprawidłowo odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
 • cześć tabel umieszczonych w serwisie może być niewłaściwie odczytywana przez programy dla osób niewidzących,
 • zdjęcia, obrazki i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy, które zostały zlecone oraz opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • nagrania posiedzeń Rady Miejskiej opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • treści, które nie zostały przez Urząd Miejski w Nasielsku wytworzone lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte,
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Zwiększenie dostępności cyfrowej niniejszej strony internetowej jest procesem i będzie realizowana sukcesywnie.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Maluchnik, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48236933000. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna:

 • Budynek Urzędu Miejskiego w Nasielsku położony jest przy ul. Elektronowej 3, w którym mieszczą się poszczególne komórki organizacyjne Urzędu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Filia Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim,
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne oraz wejście przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach,
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • Drzwi bez mechanizmu automatycznego otwierania,
 • W budynku na klatce schodowej naprzeciw wejścia głównego znajduje się platforma przychodowa, która umożliwia dostanie się na I i II piętro budynku osobom mającym trudności z poruszeniem się. W przypadku chęci skorzystania z platformy przychodowej należy poinformować o tym pracowników punktu obsługi znajdującego się przy wejściu głównym, którzy udzielą pomocy w zakresie obsługi platformy,
 • Bezpośrednio na parterze budynku przy wejściu głównym znajduje się punkt podawczy; blat punktu podawczego nie jest obniżony – istnieje możliwość obsługi przy stoliku obok punktu podawczego,
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku,
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • W Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku znajduje się pętla indukcyjna.
 • W budynku znajdują się plany tyflograficzne na każdym poziomie: na parterze – na ścianie po prawej stronie od drzwi wejściowych, na I i II piętrze – na wprost schodów. Do planów tyflograficznych prowadzą ścieżki naprowadzające w kolorze kontrastowym umieszczone na podłodze, a przed planami znajdują się pola uwagi (również w kolorze kontrastowym).
 • W budynku znajdują się następujące oznaczenia w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i słabowidzących: na planach tyflograficznych (krótki opis pomieszczeń ogólnodostępnych i numer pomieszczenia), na tabliczkach nadklamkowych na drzwiach do pomieszczeń ogólnodostępnych (numer pokoju), na tablicy informacyjnej na drzwiach wejściowych do budynku (dni i godziny pracy).
 • Pierwszy i ostatni stopień schodów w każdym ciągu schodowym jest wyklejony taśmą antypoślizgową w kolorze kontrastowym.
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego. Osoba uprawniona musi zgłosić chęć skorzystania co najmniej 3 dni robocze przed proponowanym przez siebie terminem, wskazując jednocześnie wybraną metodę komunikowania się (PJM - polski język migowy, SJM - system językowo-migowy, SKOGN - sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Wniosek taki można zgłosić wysyłając e-mail lub faks, co pozwoli na odpowiednie zorganizowanie wizyty w Urzędzie.

Deklarację dostępności: w zakresie dostępności architektonicznej zaktualizowano w dniu 18-05-2022r.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848