Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich informuje, że 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017 r. poz. 1074).

 

Informujemy, że nie będzie wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie m.in.:  

 1. drzew , których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 2. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jednakże właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 3. Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości,z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Procedura postępowania po złożeniu zgłoszenia:

 1. Organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:
  a) nazwy gatunku drzewa;
  b) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  c)posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
  d) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.
 2. Z oględzin sporządza się protokół.
 3. Po dokonaniu oględzin organ, w terminie 14 dni od dnia oględzin może,w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
 4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Więcej informacji w pełnym tekście ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017 r. poz. 1074) 

pdf  Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody
 pdf  Zgłoszenie