Wycinka drzew, a ochrona gatunkowa (w tym sezon lęgowy ptaków)

Przypominamy o obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r.  w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183). Okres lęgowy większości gatunków ptaków trwa od 1 marca do 15 października. Natomiast okres lęgowy poszczególnych gatunków ptaków przypada w różnych terminach (np. bielika – od stycznia do lipca, wróbli – od lutego/marca do sierpnia, jerzyków – od maja do sierpnia). Może on ulegać nieznacznym przesunięciom w ciągu roku w zależności od warunków pogodowych.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt w stosunku do zwierząt gatunków chronionych obowiązuje m.in. zakaz "umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, czy niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania" (par. 6 ust. 1-3 rozporządzenia).

Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 rok. Poz. 2134 z późn. zm.)).

Zmieniające się przepisy z zakresu wycinki drzew i krzewów nie zniosły przepisów związanych z ochroną gatunkową roślin, grzybów i zwierząt. Obowiązek ustalenia czy przy wycince drzew lub krzewów nie dojdzie do złamania przepisów ochrony gatunkowej, ciąży na właścicielu nieruchomości oraz na podmiocie prowadzącym wycinkę. W związku z tym przed przystąpieniem do wycinki lub prowadzenia zabiegów w obrębie korony drzewa powinno się sprawdzić przede wszystkim czy występują tam gniazda ptasie. Ptaki w okresie lęgów nie tylko budują gniazda na konarach i gałęziach drzewa, ale często zajmują też dziuple w pniu drzewa, co może utrudniać właściwą ocenę.

Ze względu na możliwość nieświadomego łamania przepisów ochrony gatunkowej wycinki drzew powinny być prowadzone poza sezonem lęgowym ptaków. Nie można również zapominać, że poza ptakami drzewa stanowią miejsca występowania innych chronionych gatunków, takich jak nietoperze, owady i porosty.

Jeżeli wycinka drzew lub krzewów będzie wiązała się z naruszeniem przepisów ochrony gatunkowej (usuwanie gniazd, płoszenie ptaków, niszczenie siedlisk i ostoi) właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na czynności zakazane względem chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Do czasu uzyskania takiego zezwolenia należy odstąpić od wycinki drzew i krzewów. Zezwolenie to może być wydane tylko w określonych przypadkach.

dreamstime s 8547522