Informujemy, że w związku ze zmianami w ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2143 z późn. zm.) od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie m.in.:  drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych (ustawa o lasach, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, zieleń na terenach zabytkowych).

 

Więcej informacji w pełnym tekście ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2249/1

Poniżej zamieszczamy również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. usuwania drzew i krzewów sporządzone przez Ministerstwo Środowiska.

FAQ Drzewa: https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/usuwanie-drzew-i-krzewow-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania/

Dodatkowo należy pamiętać o prawidłowo wykonywanych zabiegach w obrębie korony drzew. Mówi o tym, art. 87a ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2143)

  1. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.
  2. Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:
    a) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
    b) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
    c) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.
  3. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w pkt. 2, stanowi uszkodzenie drzewa.

Przypominamy również o obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r.  w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).

Okres lęgowy większości gatunków ptaków trwa od 1 marca do 15 października. Natomiast okres lęgowy poszczególnych gatunków ptaków przypada w różnych terminach (np. bielika – od stycznia do lipca, wróbli – od lutego/marca do sierpnia, jerzyków – od maja do sierpnia). Może on ulegać nieznacznym przesunięciom w ciągu roku w zależności od warunków pogodowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt w stosunku do zwierząt gatunków chronionych obowiązuje m.in. zakaz "umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, czy niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania" (par. 6 ust. 1-3 rozporządzenia).

Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 rok. Poz. 2134 z późn. zm.)).

Formularz na "Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów" można pobrać tutaj: Karty i Formularze