Drukuj

UŻYTEK EKOLOGICZNY „PSUCIN”

został uznany za obszar podlegający ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Ciechanowskiego z dnia 30.10.1996r. nr 15/96. Obszar ten położony jest w miejscowości Psucin na działkach o numerach ewidencyjnych: 534 i 535/1, położonych w obrębie 0049 Psucin, gmina Nasielsk, grunty stanowią własność Państwa Zuzanny i Jerzego Kalisiak Użytek ekologiczny ma powierzchnię 9,12 ha. Jest to teren podmokły i trudnodostępny, znajduje się tu tak zwane Bagno Czapskiego. Obszar ten jest lokalną ostoją dzikiej zwierzyny, zapewnia zwierzętom schronienie oraz pożywienie. Użytek ekologiczny „Psucin” jest cenny zarówno pod względem przyrodniczym jak i krajobrazowym, jednak ze względu na obniżanie się zwierciadła wód gruntowych jest narażony na degradację.

Ochrona użytku ekologicznego polega na wprowadzeniu następujących ograniczeń i zakazów:

tereny chronione

AKTY PRAWNE

pdf w sprawie Krysko-Jonieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
pdf w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
pdf w sprawie Nasielsko-Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu