UŻYTEK EKOLOGICZNY „PSUCIN”

został uznany za obszar podlegający ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Ciechanowskiego z dnia 30.10.1996r. nr 15/96. Obszar ten położony jest w miejscowości Psucin na działkach o numerach ewidencyjnych: 534 i 535/1, położonych w obrębie 0049 Psucin, gmina Nasielsk, grunty stanowią własność Państwa Zuzanny i Jerzego Kalisiak Użytek ekologiczny ma powierzchnię 9,12 ha. Jest to teren podmokły i trudnodostępny, znajduje się tu tak zwane Bagno Czapskiego. Obszar ten jest lokalną ostoją dzikiej zwierzyny, zapewnia zwierzętom schronienie oraz pożywienie. Użytek ekologiczny „Psucin” jest cenny zarówno pod względem przyrodniczym jak i krajobrazowym, jednak ze względu na obniżanie się zwierciadła wód gruntowych jest narażony na degradację.

Ochrona użytku ekologicznego polega na wprowadzeniu następujących ograniczeń i zakazów:

  • polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd i nor, wybierania jaj i piskląt oraz wpuszczania psów
  • dokonywania wszelkich zmian stosunków wodnych na terenie użytku ekologicznego
  • pozyskiwania, niszczenia i uszkadzania wszelkich roślin poza przypadkami uzasadnionymi potrzebami ochrony użytku ekologicznego
  • wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości (np. obornika, gnojowicy) oraz innego zanieczyszczania wody i gleby
  • palenia ognisk, wypalania trzcin, zakłócania ciszy

tereny chronione

AKTY PRAWNE

pdf w sprawie Krysko-Jonieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
pdf w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
pdf w sprawie Nasielsko-Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu