Cieksyn po

Na początek, przedstawienie przepisów prawnych, które regulują sprawy grobów i cmentarzy wojennych:
zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (tj. Dz. U z 2018r. , poz.2337):
art. 5. Przeprowadzenie robót ziemnych, wznoszenie pomników i innych urządzeń na cmentarzu i grobach wojennych wymaga zezwolenia wojewody.
Art. 6. 1. Groby i cmentarze wojenne pozostają pod opieką Państwa.
Art. 6. 3. Wojewoda może, w drodze porozumienia, powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, z jednoczesnym przekazania odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie.
W 2019 roku, tak jak jest od wielu lat Burmistrz Nasielska podpisał z Wojewodą Mazowieckim porozumienie na opiekę grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Nasielsk.

 

Od lat opiekujemy się w ramach środków finansowych przekazywanych przez Wojewodę Mazowieckiego:
1. Mogiłą z 1914-1918 w Cieksynie
2. Cmentarzem z I wojny światowej zlokalizowanym w Nasielsku przy ul. Lipowej
3. Mogiłą Tadeusza Wajchta zlokalizowaną na cmentarzu w Nasielsku przy ul. Cmentarnej
4. Mogiła zbiorową żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1920 r. zlokalizowaną na cmentarzu w Cieksynie
5. Mogiłą żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1920 r. zlokalizowaną na cmentarzu w Nasielsku przy ul. Cmentarnej
6. Grobem Nieznanego Żołnierza z 1920 r. zlokalizowanym na cmentarzu w Nasielsku przy ul. Cmentarnej
7. Grobem Nieznanego Żołnierza z 1939 r. zlokalizowanym na cmentarzu w Nasielsku przy ul. Cmentarnej

W 2019 r. podpisane zostało porozumienie przez Burmistrza Nasielska i Wojewodę Mazowieckiego w dniu 10 maja 2019 roku, zgodnie z którym otrzymaliśmy 9 000 zł na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Kolejne porozumienie z 2019 roku zostało podpisane w dniu 23 sierpnia , którym Wojewoda Mazowiecki przekazał dotację celową w wysokości 30 700 zł na:
„prace remontowe na cmentarzu wojennym żołnierzy napoleońskich i z I wojny światowej zlokalizowanym przy ul. Lipowej w Nasielsku polegających na: wykonaniu schodów od ulicy Lipowej, płyty pamiątkowej, odnowieniu i naprawie ogrodzenia oraz wykoszeniu terenu cmentarza”.

Zgodnie z przytoczonym powyżej art. 5 ustawy o grobach i cmentarzach wojennych trzymamy się ściśle porozumienia i powierzonych zadań przez Wojewodę Mazowieckiego, którego zacytowaliśmy powyżej.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich