i

W intrenecie pojawiły się informacje, że trzeba mieć działkę powyżej 1000 m2 żeby można było odliczyć 10% od wyliczonej opłaty za odbiór odpadów w przypadku samodzielnego kompostowania odpadów. Opłatę obniżyć może każdy z mieszkańców jednorodzinnego budynku, który w deklaracji zobowiąże się do samodzielnego zagospodarowywania odpadów biodegradowalnych. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuściła wyłącznie właścicieli domów jednorodzinnych do obniżenia kwoty za kompostowanie. Dlatego też wszystkie budynki wielolokalowe (np. spółdzielnia, wspólnoty), wyposażane są przez gminę w pojemniki na bioodpady.

Natomiast właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy chcą przekazywać odpady biodegradowalne muszą na własny koszt zakupić worki brązowe.

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Nasielsk zapisane są wszystkie zasady w tym zakresie. Regulamin warto znać, gdyż to właśnie tu zawarte są te zasady obowiązujące nas wszystkich, a które muszą być zgodne z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. I to właśnie w Regulaminie zapisano, że właściciele działek na których są warunki techniczne (przepisy budowlane je określają), mają obowiązek kompostowania odpadów biodegradowalnych. Przyjmujemy ogólnie, że na nieruchomości 1000 m2 i większej takie warunki można spełnić, ale to nie znaczy, że właściciele działek mniejszych nie mogą zagospodarować odpadów BIO we własnym zakresie bo np. rolnik może mieć możliwość zagospodarowania tych odpadów na gruntach rolnych. Są to odpady, które w myśl obowiązujących przepisów, nie wymagają kart przekazania odpadów i każdy np. rolnikowi może je przekazać. W przypadku zadeklarowania zagospodarowywania odpadów BIO we własnym zakresie nie musimy kupować brązowych worków, ale też nie możemy ich wystawiać, ani umieszczać w czarnych workach na zmieszane.

Jednym z głównych celów wdrażanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Obowiązkiem gmin jest ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 3c obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych – podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu.

Tak więc zachęcamy wszystkich właścicieli budynków jednorodzinnych do zagospodarowywania odpadów we własnym zakresie.

Przypominamy, że termin złożenia nowej deklaracji (obowiązek jeżeli mieliśmy w poprzedniej deklaracji zaznaczone odpady zmieszane i wtedy kiedy mieliśmy zadeklarowane segregowane, ale chcemy skorzystać z ulgi 10%) - do 10 lutego 2020 roku.

Deklaracje do nas dopiero spływają i dlatego też nie ma w harmonogramach zawartego termin odbioru BIO, gdyż nie podaliśmy jeszcze firmie Błysk Bis wykazu nieruchomości, z których odpady BIO maja być odbierane. Jednak apelujemy do Państwa abyście zagospodarowywali odpady BIO we własnym zakresie Żeby się nie okazało w przyszłym roku, że opłata 26zł. od osoby nie będzie wystarczająca jak śmieciarka będzie jeździła po BIO do jednej czy dwu posesji, szczególnie położonych na terenach wiejskich, szczególnie o rozproszonej zabudowie.

Regulamin znajduje się pod linkiem: http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.regulamin_106-19.pdf

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich