wazna informacjaAzbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, dlatego powinien być wykorzystywany, przemieszczany i sukcesywnie eliminowany przy zachowaniu szczególnego nadzoru oraz odpowiednich środków ostrożności. Termin zakończenia usuwania azbestu na terytorium Polski określono na rok 2032.

180013330 1606288506238037 5670660477197058388 n

‼‼ Od 1 lutego br. rusza nabór wniosków na dodaje celowe ze środków budżetu Gminy Nasielsk na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza na terenie Gminy Nasielsk.
 
‼ Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXVII/266/21 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Nasielsk
na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza na terenie Gminy Nasielsk od 1 lutego 2022 roku do 28 lutego 2022 roku będzie prowadzony nabór wniosków.
 
Link do uchwały oraz Regulaminu naboru – prosimy dokładnie przeczytać ‼
 
‼ Zgodnie z ww. uchwałą kolejność udzielenia dotacji jest zgodna z kolejnością wpływu wniosków do Urzędu Miejskiego w Nasielsku, przy czym w przypadku wniosków uzupełnionych zgodnie z wezwaniem, datą decydującą o kolejności udzielenia dotacji jest data wpływu wniosku do urzędu
(a nie data jego uzupełnienia).
 
‼ Prosimy dobrze przemyśleć złożenie wniosku, gdyż np. podłączenie posesji do sieci gazowej wymaga dokumentacji, stosownych zezwoleń, nakładów finansowych i nie jest możliwe do szybkiego zrealizowania.
 
‼ W 2021 roku mieliśmy z różnych przyczyn (w tym finansowych również), aż 27 rezygnacji ‼ Wzięliśmy kolejne wnioski , ale czasami czas wymiany pozostawał bardzo krótki i bywało, że kolejny wnioskodawca również rezygnował.
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się wyłącznie poniesione koszty zakupu urządzenia i jego montażu ‼
Zakup urządzenia może być zrealizowany dopiero po podpisaniu umowy z gminą.
 
🟢 Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich:
- osobiście - w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3,
(w godzinach: poniedziałki w godz. 8-17, wtorek, środa, czwartek 8-16, piątek 8-15)
- telefonicznie - 23 69 33 077, 23 69 33 108,
- e-mail:
Wniosek do pobrania: w wersji papierowej w punkcie podawczym (parter budynku) lub w wersji elektronicznej ‼kliknij tutaj‼
(prosimy pamiętać o załącznikach do wniosku)‼
 
🍀Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich🍀

informacja srow www

‼ Nowe stawki opłat za odbiór odpadów obowiązujące od 01 stycznia 2022 r. – zmiana nie wymaga złożenia nowej deklaracji‼
 
Wszyscy mieszkańcy zostaną pisemnie poinformowani o wysokości należności z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 roku
‼ Od stycznia 2022 roku opłata dla gospodarstw domowych wynosi 35 zł od osoby
.
‼ Roczna opłata ryczałtowa dla dziełek rekreacyjno - wypoczynkowych wynosi 191, 90 zł .
 
‼ Dla nieruchomości niezamieszkałych opłata za worek 120 l wynosi – 24,94 zł , za worek 240 l- 49,88 zł. ( w tym przypadku objętość pojemników przeliczana jest na ilość worków i mnożona przez ilość odbiorów w danym miesiącu).
Mieszkańcy mogą pomniejszyć sobie należną opłatę o 15 % ‼ , w przypadku zagospodarowywania odpadów BIO we własnym zakresie - nie możemy wtedy wystawiać ani pojemników ani worków brązowych i takie zobowiązanie musi widnieć w złożonej deklaracji.
‼ Ulga ta, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może być zastosowana wyłącznie dla właścicieli domów jednorodzinnych.
W przypadku zagospodarowywania odpadów bio we własnym zakresie, wyliczoną kwotę dla danej nieruchomości można pomniejszyć o 15% (np. rodzina 4 osobowa – 35 zł od osoby x 4 to daje wynik 140 złote, ale minus 15% od tej kwoty, daje nam kwotę 119,00 zł., co daje nam miesięcznie 21 zł oszczędności, a rocznie 252zł.).
 
Poniżej obliczenia dla różnej ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości:
📌1 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 35 zł – pomniejszona o 15% do zapłaty – 29,75 zł.
📌2 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 70 zł – pomniejszona o 15% do zapłaty – 59,50 zł.
📌3 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 105 zł – pomniejszona o 15% do zapłaty – 89,25 zł.
📌4 osobowe gospodarstwo –opłata bez zniżki 140 zł -pomniejszona o 15% do zapłaty – 119,00 zł.
📌5 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 175 zł pomniejszona o 15% do zapłaty – 148,75 zł.
📌6 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 210zł pomniejszona o 15% do zapłaty – 178,50 zł.
📌7 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 245 z –pomniejszona o 15% do zapłaty – 208,25 zł.
📌8 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 280 zł–pomniejszona o 15% do zapłat – 238,00 zł.
📌9 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 315 zł –pomniejszona o 15% do zapłaty–267,75 zł.
📌10 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 350 zł–pomniejszona o 15% do zapłaty– 297,50zł.
 
W przypadku braku segregacji, pouczymy jak prawidłowo segregować, a jeżeli nadal nie będzie prowadzona prawidłowa segregacja z urzędu wydamy decyzję naliczająca czterokrotność opłaty, czyli 140 złotych od osoby ‼‼
 
 
‼‼ Przypominamy, że w tych niższych opłatach mieszczą się odbiory odpadów podlegających segregacji, ale również odbiór odpadów tzw. RESZTKOWYCH czyli odpadów, które pozostają po wysegregowaniu plastiku, papieru, szkła, BIO i popiołu.

informacja srow www Szanowni Państwo,

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Uprzejmie prosimy osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej i terminowe przekazywanie wymaganych danych.

Sprawozdania można przekazywać:

– za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: https://raport.stat.gov.pl,

– w formie wiadomości e-mail na adres: , lub ,

– w wersji papierowej na adres Urzędu Statystycznego w Rzeszowie:  ul. Jana III Sobieskiego 10, 35- 959 Rzeszów

Dzięki Państwa udziałowi w badaniach możliwe będzie pozyskanie wielu ważnych informacji  dla analiz rynku turystycznego, służących do działań wspierających rozwój sektora turystycznego w Państwa gminie, a także do ewaluacji projektów i działań realizowanych z wykorzystaniem funduszy UE.

Wyniki badań dostępne są pod adresem https://bdl.stat.gov.pl/ w dziedzinie Turystyka oraz w corocznie wydawanej publikacji „Turystyka w…

Zapewniamy, że wszystkie przekazane przez Państwa dane objęte są tajemnicą statystyczną i zostaną wykorzystane jedynie do opracowywania zestawień zbiorczych.

informacja srow www Poniżej publikujemy Obwieszczenia Burmistrza Nasielska z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie polowań zbiorowych (Wojskowe Koło Łowieckie nr 104).