ikona

Na podstawie § 13 ust. 3 w zw. z ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 697) i zarządzeniem nr 39/20 Burmistrza Nasielska z dnia 13 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia dostępności Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku dla obywateli informujemy, że od dnia 27 kwietnia br w celu zapewnienia pomocy obywatelom dopuszcza się możliwość bezpośredniego załatwienia spraw w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu:

 • Spraw komunalnych – wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymagające osobistego stawiennictwa;
 • Ochrony środowiska, w tym dotyczące :
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
  na środowisko
 • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów wydanej na podstawie ustawy z dnia
  16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020r., poz. 55 ze zm.)

Osoby, uczestniczące w prowadzeniu postępowań administracyjnych z ww. zakresów, będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Nasielsku po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie tel. 23 69 33 101, 69 33 108, 69 33 077 lub drogą elektroniczną na adres .

W przypadku większej liczby Interesantów wnoszących o dostęp do akt sprawy czy dokonania czynności w ramach udziału społeczeństwa, czynności te będą podejmowane w terminach wynikających z kolejności zgłoszeń oraz możliwości technicznych i warunków lokalowych.

W przypadkach niewymagających osobistego stawiennictwa, rekomendujemy korzystanie z innych form komunikacji z urzędem: wykorzystanie platformy ePUAP (adres skrytki: /umnasielsk/Skrytka lub /umnasielsk/SkrytkaESP), poczty elektronicznej i innych form dostarczania przesyłek (np. za pośrednictwem operatora pocztowego).

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

dzień ziemi

W tym roku obchodzimy już po raz pięćdziesiąty Dzień Ziemi!

Pierwszy, amerykański Dzień Ziemi, obchodzono 21 marca 1970 roku - w dniu równonocy wiosennej na półkuli północnej. Datę obchodów przeniesiono na 22 kwietnia w celu upamiętnienia manifestacji ekologicznej, w której w tym właśnie dniu w 1970 roku wzięło udział aż 20 mln Amerykanów.
W Polsce Dzień Ziemi obchodzi się dopiero od 1990 roku.
W 2009 roku dzień 22 kwietnia został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.
Tegoroczne hasło i motyw przewodni to „Działanie na rzecz ochrony klimatu”.

Dzień Ziemi corocznie był  okazją do organizowania przez Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich różnego rodzaju wydarzeń promujących ekologię, w tym akcje zbierania śmieci oraz sadzenia drzew.

W tym roku z powodu sytuacji epidemiologicznej nie prowadzimy żadnych zorganizowanych akcji.

Jednak każdy z nas może i powinien każdego dnia pamiętać o Naszej Matce Ziemi i starać się żyć jak najbardziej proekologicznie.

Postaramy się żeby akcja sprzątania, czy sadzenia drzew została przeprowadzona w innym terminie.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ikona Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, na której znaleźć możemy informacje dotyczącą komunikacji z poszczególnymi jednostkami rolniczymi oraz apel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 1. https://www.modr.mazowsze.pl/143-aktualnosci/2713-rolniku-masz-sprawe-zadzwon-lub-wyslij-mail#koronawirus

 

 

ARiMR

Burmistrz Nasielska informuje, że oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 można składać w terminie od dnia 2 marca 2020 r. do dnia 15 kwietnia 2020 r.

Oświadczenie może zostać złożone osobiście przez rolnika, przez osobę trzecią lub za pośrednictwem poczty, w tym przypadku za datę wpływu do ARiMR uznaje się datę stempla pocztowego. Oświadczenie można złożyć także poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP).: epuap.gov.pl/wps/portal w przypadku, gdy rolnik posiada Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Rolnicy uprawnieni do złożenia Oświadczenia mogą także zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i wypełnić wniosek przez Internet, do czego zachęcamy!!

Oświadczenie może być składane przez rolników, którzy:

 • w 2019 r. ubiegali się wyłącznie o:
  • jednolitą płatność obszarową,
  • płatność za zazielenienie,
  • płatność dodatkową,
  • płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu,
  • płatność do owiec,
  • płatność do kóz,
  • płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020),
 • w 2019 r. nie ubiegali się o przyznanie:
  • płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do bydła, płatności do krów,
  • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020),
  • płatności ekologicznej (PROW 2014-2020),
 • zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha,
 • potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 roku,
 • chcą ubiegać się w 2020 roku o te same płatności co we wniosku o przyznanie płatności w 2019 roku.

Poniżej zamieszczamy wzór oświadczenia:

 1. Wzór Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019

informacja1Przedstawiamy rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy. Szczegóły poniżej:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000056101.pdf