Informujemy, że barszcze kaukaskie tj. barszcz Sosnowskiego i barszcz Mantegazziego, są to rośliny bardzo niebezpieczne, gdyż zawierają parzące substancje!  W latach 50. ub. wieku rośliny zostały wprowadzone do uprawy jako rośliny pastewne w krajach bloku wschodniego.informacja1

informacja1Zapraszamy mieszkańców Gminy Nasielsk do udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie dotyczącej krajobrazu pospolitego zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową. Odpowiedzi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adresy: , w terminie do 20 lipca br.

indeksObwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 17 lipca 2019r. dot. prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów wraz z budową nowej wiaty o konstrukcji stalowej przy ul. Elektronowej w Nasielsku na działkach nr ewid. 2595/19; 2595/20; 2595/6; 2595/15; 2595/16; 2595/9; 2595/10; 2595/12; 2595/17; 2595/18; 2595/14 w celu konfekcjonowania lakierów do paznokci.

  1. Treść Obwieszczenia.

informacja1Poniżej publikujemy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 05 lipca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa koryta rzeki Nasielnej w km 14+800 do 14+960 o długości 160 mb w Nasielsku, gm. Nasielsk, powiat nowodworski, woj. mazowieckie na terenie działek nr ewid.: 1040, 1041/2, 631/1, obręb 1 Miasto Nasielsk, jednostka ewidencyjna 141404_4 Nasielsk miasto”. (link BIP: http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2238).

informacja1Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości ocenę jakości wody otrzymaną w dniu dzisiejszym tj. 4 lipca 2019 r., od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Ocena jakości wody w załączeniu.