elektrośmieci Poniżej udostępniamy harmonogramy odbioru odpadów wielkogabarytoych ( elektrośmieci i małe opony samochodowe).

 

 

  1. Nasielsk Miasto - ELEKTROŚMIECI I MAŁE OPONY SAMOCHODOWE.
  2. Nasielsk Wioski - ELEKTROŚMIECI I MAŁE OPONY SAMOCHODOWE.

         indeks Poniżej publikujemy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z  dnia 11 października 2019 roku w sprawie planowanych polowań zbiorowych.

 

 

 

 

  1. Wojskowe Koło łowieckie 102 "Słonka".
  2. Koło Łowieckie nr 6 ZIELEŃ.

 

 

SKM C454e19091712480 0001

Sprzątanie świata - Polska 2019

20-22 września 

"Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"

     W terminie 20-22 września odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2019”. Tegoroczne hasło akcji brzmi "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"

indeks Burmistrz Nasielska informuje, że pod linkiem http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2295  znajduje się przedłożona organowi Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia . „Budowa instalacji  fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 37 obręb ewidencyjny Pianowo Bargły położonej w gminie Nasielsk” oraz pod linkiem http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/wniosek_pianowo_dz.18.pdf znajduje się przedłożona organowi Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia . „Budowa instalacji  fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 18 obręb ewidencyjny Pianowo Bargły położonej w gminie Nasielsk”.

informacja1Burmistrz Nasielska, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2019 r., wydana została decyzja Nr 42/2019 znak: ŚROW.6220.48.2018.IB.20 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej mocy znamionowej nie wyższej niż 3 MW” zlokalizowanej na działce 34/3 obręb Popowo Borowe.