petals 1615849 1280W związku z wybudowaniem oraz oddaniem do użytkowania sieci kanalizacyjnej w centrum Nasielska, Burmistrz Nasielska informuje, że właściciele nieruchomości mają obowiązek na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2018 rok, poz. 1454 ze zm.) podłączenia nieruchomości do sieci sanitarnej. Jedynym przypadkiem zwalniającym z tego obowiązku jest posiadanie wcześniej wybudowanej oczyszczalni przydomowej.

 

informacja1Publikujemy obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego informujące o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust.1 Prawo ochrony środowiska, tj. dla obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.

informacja1W związku  z przystąpieniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, Burmistrz Nasielska informuje, że zamierza wystąpić do w/w Funduszu z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania na odbiór, złożonych luzem na posesjach wyrobów zawierających azbest (głównie płyt eternitowych).


62019562 602373433589791 1994699794286641152 n15 czerwca br. serdecznie zapraszamy na IX Turniej Ekologiczny, który odbędzie się pierwszego dnia Mazowieckich Dni Rolnictwa w Poświętnem.

W tegorocznej edycji organizatorami Turnieju są: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego O/Poświętne, Nadleśnictwo Płońsk, Bank Spółdzielczy w Płońsku, Miasto Nasielsk oraz Koło Pszczelarzy w Płońsku.

bird 3350136 640Właściciel terenu przed przystąpieniem do prac związanych z usuwaniem drzew i krzewów powinien ustalić czy znajdują się tam gatunki objęte ochroną. Zakazy wobec chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów obowiązują przez cały rok.