Informujemy, że w związku z planowanym w 2018 roku złożeniem wniosku przez Gminę Nasielsk do programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” obowiązkowymi załącznikami do deklaracji chęci udziału w programie będą:

 1. Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na wymianę źródła ogrzewania (lub podpisanie druku deklaracji przez wszystkich współwłaścicieli),
 2. Tytuł prawny władania nieruchomością,
 3. Oferta cenowa i dokumentacja techniczna wybranego kotła. Zakup kotłów będzie realizowany przez Gminę Nasielsk na podstawie Prawa zamówień publicznych,
 4. W przypadku wymiany źródła ogrzewania na piec gazowy- wymagana jest kopia prawomocnego pozwolenia na budowę instalacji gazowej dla budynku – potwierdzona za zgodność z oryginałem.
  UWAGA!
  W przypadku, gdy na dotychczasowych pozwoleniach istnieją rozbieżności np. zmiana nr porządkowego nieruchomości, należy załączyć pisemne wyjaśnienia.

INFORMACJA

Osoby, które nie posiadają pozwolenia na budowę instalacji gazowej dla budynku – informujemy, że termin uzyskania pozwolenia wynosi maksymalnie 65 dni.

Nabór deklaracji do programu będzie trwał prawdopodobnie do ok. połowy stycznia – w 2017 roku WFOŚIGW zamknął nabór wniosków od jednostek samorządowych już w lutym.

W przypadku braku jakichkolwiek dokumentów – deklaracja pozostanie bez rozpatrzenia.

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę antysmogową dla Mazowsza mającą na celu poprawę jakości powietrza na terenie województwa, która weszła w życie 11 listopada br.

Uchwała wprowadza ograniczenia i zakazy, co do używanych urządzeń i paliw:

 • od dnia wejścia w życie uchwały wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu (klasa 5 wg normy PN-EN 303-5:2012);
 • od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna);
 • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022 r. na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu;
 • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2027 r., na kotły zgodne z wymogami ekoprojektu;
 • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;
 • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Uchwała antysmogowa przewiduje możliwość skontrolowania stosowanych urządzeń grzewczych. Kontrolę taką mogą przeprowadzać straże miejskie i gminne, wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych, a także policja oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Właściciele tych instalacji powinni móc wykazać, że  ich piece spełniają określone w  uchwale wymagania.

Naruszający przepisy muszą liczyć się z mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.

 

Uchwała 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,3417,16217.html

 

Gmina Nasielsk w 2018 roku jak corocznie zamierza wystąpić do WFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie na wymianę kotłów. Dofinansowanie dotychczas wynosiło 75% ceny zakupu kotła wraz z zasobnikami oraz czujnikiem tlenku węgla- nie więcej jednak niż 5 tys. złotych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w styczniu 2018 r. tel. 23 6933101; osobiście: II piętro, pokój 206 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Burmistrz Nasielska informuje, że Gmina Nasielsk w  dniu 30 stycznia 2017 r. Gmina Nasielsk wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zadania pn. „Remont miejsca upamiętnienia „Żołnierzy Niezłomnych” w Popowie Borowym” w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”. W dniu 31 lipca 2017 r. podpisano umowę na w/w zadanie i otrzymano dotację w wysokości 10 500,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 14 000,00 zł. Prace zostały wykonane zgodnie z podpisaną umową przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku.

 

tablica

 

 

 

Dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Nasielsk

Burmistrz Nasielska informuje, że Gmina Nasielsk w 2017 r. otrzymała dotację na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Nasielsk” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 31.537,73 zł netto. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 37.103,22 zł netto. Dzięki powyższej dotacji możliwe było usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z 48 posesji, w łącznej ilości 142,326 Mg.

 

azbest 2017

                                                                             

Od lipca trwały konsultacje społeczne ogłoszone przez Marszałka województwa mazowieckiego dotyczące uchwały antysmogowej.

Co podjęcie uchwały oznacza dla użytkowników kotłów?

Właściciele urządzeń zainstalowanych przed 1 listopada 2017 r. będą mieli czas na dostosowanie ich do nowych wymogów. Kotły, które nie spełniają wymogów w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012 (tzw. kopciuchy) będą mogły być eksploatowane do 31 grudnia 2022 r. Natomiast kotły, które spełniają wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według tej normy, będą mogły funkcjonować do 31 grudnia 2027 r. Użytkownicy kominków, pieców, nagrzewnic mogą je eksploatować do 31 grudnia 2022 r., chyba, że osiągają one sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 proc. lub zostaną wyposażone w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu. Dane techniczne dotyczące urządzeń powinny być zawarte m.in. w dokumentacji technicznej urządzenia lub instrukcji dla instalatorów i użytkowników.

Odnośnie jakości paliw stałych dopuszczonych do stosowania planuje się zakazać spalania: mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15 proc. oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc.

Ponadto projekt uchwały wprowadza rozwiązania techniczne dla kotłów, w których spalane są paliwa. Proponuje się dopuszczenie do eksploatacji instalacji, w których możliwie jest wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem instalacji zgazowujących paliwo.

Uchwała dopuszcza także eksploatację instalacji dostarczających ciepło do systemu centralnego ogrzewania (w szczególności kotłów) pod warunkiem braku technicznych lub ekonomicznych możliwości podłączenia obiektu budowlanego do sieci ciepłowniczej centralnej lub sieci gazowej.

Uchwała nie wprowadza okresów obowiązywania ograniczeń i zakazów – mają one obowiązywać przez cały rok.

 

 

Źródło: https://www.mazovia.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/art,3859,ruszaja-konsultacje-uchwaly-antysmogowej.html