indeksObwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 17 lipca 2019r. dot. prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów wraz z budową nowej wiaty o konstrukcji stalowej przy ul. Elektronowej w Nasielsku na działkach nr ewid. 2595/19; 2595/20; 2595/6; 2595/15; 2595/16; 2595/9; 2595/10; 2595/12; 2595/17; 2595/18; 2595/14 w celu konfekcjonowania lakierów do paznokci.

  1. Treść Obwieszczenia.

informacja1Poniżej publikujemy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 05 lipca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa koryta rzeki Nasielnej w km 14+800 do 14+960 o długości 160 mb w Nasielsku, gm. Nasielsk, powiat nowodworski, woj. mazowieckie na terenie działek nr ewid.: 1040, 1041/2, 631/1, obręb 1 Miasto Nasielsk, jednostka ewidencyjna 141404_4 Nasielsk miasto”. (link BIP: http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2238).

informacja1Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości ocenę jakości wody otrzymaną w dniu dzisiejszym tj. 4 lipca 2019 r., od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Ocena jakości wody w załączeniu.

 W zwiąSusza obrazzku ze znacznym niedoborem opadów na terenie Gminy Nasielsk w okresie od 1 maja 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku Burmistrz Nasielska informuje, iż w dniach od 8 do 12 lipca 2019 roku w Urzędzie Miejskim będa przyjmowane wnioski o oszacowanie strat wywołanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - SUSZA.

Więcej informacji pod numerem tel. 23 69-33-077 lub w siedzibie Urzędzu Miejskiego w Nasielsku, pokój 201 (II piętro).

 

  1. Wniosek o oszacowanies strat.

informacja1Burmistrz Nasielska, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2019r., wydana została decyzja Nr 33/2019 znak: ŚROW.6220.47.2018.IB.17 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbiórka istniejącego podziemnego zbiornika magazynowego gazu propan-butan o pojemności 50 m3 i budowie podziemnego zbiornika magazynowego gazu propan-butan o pojemności 50 m3 na działce o nr ewid. 2595/4 obręb ewidencyjny 141404_4.0001 położonej w Nasielsku przy ul. Elektronowej.