W związku z wystąpieniem na terenie Powiatu Nowodworskiego ogniska choroby Zgnilca Amerykańskiego Pszczół przekazujemy Rozporządzenie Nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów nowodworskiego, płońskiego i sochaczewskiego. Choroba nie stanowi zagrożenia dla ludzi.

 

pdfRozporządzenie Nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lipca 2017 r.

Miejsca dopuszczone do kąpieli

Poniżej zamieszczamy komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim  w sprawie miejsc dopuszczonych do kąpieli.

 

pdf  Komunikat Nr 1
 pdf Komunikat Nr 2

Odbiór odpadów segregowanych przez firmę

Mieszkańcy komunikują nieraz, że są świadkami jak podjeżdża śmieciarka i ładuje wszystkie odpady razem. Śmieciarki jednak mają podzielone komory. Do jednej komory trafiają więc np. odpady zmieszane, a do innej posegregowane. Najważniejsze, żeby podzielić odpady na grupy: surowce wtórne, odpady zmieszane "mokre", zielone i niebezpieczne. Odpady są w sortowni i tak wielokrotnie segregowane zarówno automatycznie jak i ręcznie.

Tak więc ogromne znaczenie ma to, czy mieszkańcy "u źródła" dokonują właściwej wstępnej selekcji.

Nadmienić należy, że gmina ma obowiązek osiągać z roku na rok co raz wyższe poziomy recyklingu i odzysku. W przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów gmina zapłaci bardzo wysokie kary co bez wątpienia będzie miało wpływ na ponoszone koszty odbioru odpadów przez każdego z nas.

wspolny system

Obwieszczenie Burmistrza Nasielska

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2016r., poz. 353 ze zm.) Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie o przystąpieniu do udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji.

 

pdf   Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 26 czerwca 2017 r.

Burmistrz Nasielska informuje, ze od dnia 1 lipca 2017r. do dnia 30 czerwca 2018 r. będą obowiązywały następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez Zakład Usług Wodnych  dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie dla mieszkańców Gminy Nasielsk:
1)    taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Nasielsk dla Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, dla odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe) oraz dla pozostałych odbiorców (firmy) w wysokości 2,20 zł za 1 m3 wody;
2)    opłatę abonamentową dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym
Ø 15 - 20 mm, w wysokości 1,50 zł/m-c;
3)    opłatę abonamentową dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym
Ø 25 - 32 mm, w wysokości 4,00 zł/m-c;
4)    opłatę abonamentową dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym
Ø 40 - 50 mm, w wysokości 9,00 zł/m-c;
5)    opłatę abonamentową dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem sprzężonym, w wysokości 43,00 zł/m-c;
6)    opłatę abonamentową dla odbiorców rozliczanych według obowiązujących ryczałtów zużycia wody, w wysokości 1,50 zł/m-c.
Do ceny za dostarczoną wodę oraz do opłat abonamentowych wymienionych w § 1 dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
                
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich