informacja1Burmistrz Nasielska informuje, że pod linkiem http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2194 znajduje się przedłożona organowi Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja instalacja elektrowni fotowoltaicznej „PNIEWO” o mocy do 1 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanej na działce 65 oraz 67 obręb Pniewo.

arimrMinister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności obszarowych z PROW 2014-2020 oraz płatności obszarowych (zalesieniowych) z PROW 2007-2013 za rok 2019. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 31 maja 2019 r.

 

informacja1Obwieszczenie Burmistrz Nasielska z dnia 14 maja 2019r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu produkcyjnego wyrobów betonowych TeknoAmerBlok z uwzględnieniem odzysku odpadów w postaci pyłów, na działkach nr ewid. 304/1, 304/2, 305/1, 305/2 obręb Pieścirogi Stare gm. Nasielsk”.

informacja1Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 14 maja 2019 r. dot. prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów wraz z budową nowej wiaty o konstrukcji stalowej przy ul. Elektronowej w Nasielsku na działkach nr ewid. 2595/19; 2595/20; 2595/6; 2595/15; 2595/16; 2595/9; 2595/10; 2595/12; 2595/17; 2595/18; 2595/14 w celu konfekcjonowania lakierów do paznokci.

arimrPrzypominamy o terminie składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała e-wnioski o przyznanie płatności za rok 2019 do 15 maja!!!