informacja1Szanowni Mieszkańcy,
Nasza Gmina przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nasielsk”. Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie poprzez wypełnienie ankiety.

informacja1Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów wraz z budową nowej wiaty o konstrukcji stalowej przy ul. Elektronowej w Nasielsku na działkach nr ewid. 2595/19; 2595/20; 2595/6; 2595/15; 2595/16; 2595/9; 2595/10; 2595/12; 2595/17; 2595/18; 2595/14 w celu konfekcjonowania lakierów do paznokci.

 

 

pdf  Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 20 sierpnia 2019 r. znak: ŚROW.6220.25.2018.IB.51
 pdf Decyzja Nr 40/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. znak: ŚROW.6220.25.2018.IB.50 cz. 1
pdf Decyzja Nr 40/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. znak: ŚROW.6220.25.2018.IB.50 cz. 2
pdf Decyzja Nr 40/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. znak: ŚROW.6220.25.2018.IB.50 cz. 3

gleba W związku z możliwością uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu priorytetowego pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie w roku 2019" informujemy, że obowiązuje konieczność wykonania badań gleby, aby otrzymać dofinansowanie.

Pudełka na próbki gleby dostępne będą od dnia 14 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (II piętro, pok. 201). Podajemy również telefon kontaktowy do przedstawiciela Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Wesołej, która będzie wykonywała analizy z pobranych prób gleby.

- Pan Tomasz Piątkowski tel. 607575486

Będzie również możliwość pozostawienia pobranych prób w Urzędzie Miejskim lub przekazanie bezpośrednio Panu Piątkowskiemu.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Szczegółowe informacje :https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/photos/a.430245930508973/1109385935928299/?type=3&theater

 

informacja1Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 02 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany terminu wydania postanowienia w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. pn. „Przebudowa koryta rzeki Nasielnej w km 14+800 do 14+960 o długości 160 mb w Nasielsku, gm. Nasielsk, powiat nowodworski, woj. mazowieckie na terenie działek nr ewid.: 1040, 1041/2, 631/1, obręb 1 Miasto Nasielsk, jednostka ewidencyjna 141404_4 Nasielsk miasto”.

informacja1Burmistrz Nasielska informuje, że pod linkiem http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2269 znajduje się przedłożona organowi Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i LPG, budynku handlowo-usługowego, parkingu oraz stacji ładowania elektrycznego na działce o nr ewid. 223/67 w miejscowości Stare Pieścirogi.