ikona

Zasady uiszczania opłat za odbiór odpadów:
 
Zasady te zostały określone Uchwałą nr XXIII/157/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nasielsk i nie uległy one zmianie, ale przypominamy:
1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać wyłącznie na indywidualny numer konta, który jest przypisany i wysyłany droga pocztową do osoby składającej deklarację.
2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosić należy bez wezwania, w kwocie wynikającej ze złożonej deklaracji w terminach:
1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości mieszanych, położonych na obszarze Gminy Nasielsk
a. miesięcznie do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, po miesiącu w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty (tj. za styczeń – do 15 lutego danego roku, za luty – do 15 marca danego roku, itd.).
b. dopuszcza się możliwość wnoszenia kilku opłat (w ramach roku kalendarzowego) ze wskazaniem w tytule płatności za jaki okres opłaty są wnoszone (np. opłata za śmieci I-III danego roku).
2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku – jednorazowo do dnia 15 listopada za dany rok kalendarzowy.
Nie wniesienie opłaty w wyżej wymienionych terminach skutkować będzie naliczeniem odsetek.
Opłatę można wnieść bezgotówkowo przelewem lub gotówkowo na poczcie, w banku lub w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 (parter). Kasa czynna w godz. 8.00 - 15.00.
Informacje szczegółowe w sprawie płatności można uzyskać pod nr telefonu 23 693 31 03.
 
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ikona

Zmiany obowiązujące od 2021 roku
 
W 2021 roku odpady niesegregowane (zmieszane) z tego typu zabudowy w okresie od kwietnia do października odbierane będą 2 razy w miesiącu, w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu.
Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu.
Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące szkło opakowaniowe (butelki i słoiki, papier i tektura) – 1 raz na dwa miesiące.
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – odbiór mobilny 1 razy w roku w wyznaczonym miejscu.
Odpady zmieszane oraz segregowane będą odbierane po wystawieniu przed posesję na chodnik lub pobocze w dniu odbioru, ustalonego harmonogramem, do godziny 7:00, przy czym brak wystawienia odpadów skutkuje brakiem odbioru.
ZMIANA STAWKI: w 2021 roku obowiązuje stawka 181,90 zł przy segregowaniu odpadów i 727,60 zł przy braku segregacji.
Prosimy zwrócić uwagę na zapis w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, „nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe”. Czyli opłata z działki letniskowej odbywa się na podstawie definicji i nie ma znaczenia czy działka jest zabudowana czy też nie. Znaczenie ma w tym przypadku czy działka wykorzystywana jest rekreacyjnie czy całoroczne, albo więcej niż 7 miesięcy w roku. Wiemy, że z uwagi na panującą pandemię, niektóre działki rekreacyjne WYKORZYSTYWANE SĄ JAKO ZAMIESZKAŁE i należy w takim przypadku zmienić deklarację i wnosić opłatę w wysokości 31 zł od osoby za każdy miesiąc w przypadku segregowania odpadów. O tym czy działka jest wykorzystywana jaka zamieszkała będzie świadczyła ilość miesięcy z ilu odpady zostaną odebrane.
 
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ikona

Kto składa deklarację:
 
Deklarację składa właściciel nieruchomości. Obowiązek ten dotyczy również:
• współwłaścicieli,
• użytkowników wieczystych,
• jednostek organizacyjnych lub osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
• innych podmiotów władających nieruchomością.
Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku właścicieli nieruchomości, to wykonuje go ten podmiot, który faktycznie włada nieruchomością.
Obowiązujący termin złożenia pierwszej deklaracji – do 10 dna kolejnego miesiąca od zamieszkania na danej nieruchomości.
TERMIN I FORMA SKŁADANIA ZMIANY DEKLARACJI
• terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana stanowiąca podstawę do naliczenia opłaty (np. zmniejszenie lub zwiększenie liczby mieszkańców – decyduje faktyczne zamieszkanie na nieruchomości, a nie zameldowanie). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (np. wprowadzenie się lokatorów, wyjazd/powrót studentów, urodzenie się dziecka, zmiana miejsca zamieszkania, sprzedaż nieruchomości). Przykładowo, zmianę deklaracji za luty należy złożyć do 10 marca – w tym przypadku już za luty należy wnieść pomniejszoną lub powiększoną opłatę.
• Zgłoszenie zmiany w późniejszym terminie wiąże się z brakiem możliwości pomniejszenia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złożenia deklaracji. W takim przypadku zmiana zostanie przyjęta od miesiąca, w którym zostanie złożona deklaracja.
• W terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia w przypadku zgonu mieszkańca nieruchomości właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
• Mieszkańcy nieruchomości wielorodzinnych, zgłaszają zmiany liczby osób w swoim lokalu do zarządcy budynku, który w imieniu swoich lokatorów jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
• W przypadku, gdy w danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje tylko przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał. W nowym miejscu dopiero od następnego miesiąca.
 
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

IW plakat zaszczep pupila 2 Szanowni Mieszkańcy, zgodnie z poleceniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, mając na uwadze problem szacunkowej niskiej wyszczepialności psów przeciwko wściekliźnie, przedstawiamy Państwu akcję informacyjną "Zaszczep pupila, to tylko chwila!" .

Przypominamy, że szczepienie psów jest obowiązkiem każdego właściciela czworonoga, zgodnie z art. 56 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (dz.U. 2020 r., poz.1421) tj.:

1. Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

3. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

4. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii, o których mowa w ust. 3. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie, o którym mowa w art. 24e ust. 2.

Pamiętajmy więc wszyscy o naszych czworonożnych przyjaciołach, wścieklizna jest chorobą śmiertelną, zarówno dla zwierząt, które same, bez naszej pomocy nie mają możliwości ochronić się przed nią, jak i dla nas samych ponieważ jest to choroba wirusowa, atakująca również organizm człowieka. W związku z powyższym apelujemy ZASZCZEPCIE PUPILA, TO TYLKO CHWILA !!!

ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 26 lutego 2021 prowadzi nabór wniosków z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o dofinansowanie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

 

 

Więcej informacji w załączniku poniżej:

  1. Chroń wody przed azotanami.