Z powodu awarii śmieciarki nie została zrealizowana trasa Nasielsk 5 segregowane. Są to takie miejscowości jak: Toruń Dworski/Włościański, Miękoszyn, Zaborze, Lelewo, Ruszkowo, Mokrzyce Dworskie/Włościańskie.
 
W dniu jutrzejszym trasa będzie realizowana.
 
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Zwierzę nie jest rzeczą, zwierzę to istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Jaki jest nasz stosunek do zwierząt doskonale wiedzą pracownicy Wydziału Środowiska, gdzie trafiają informacje o porzuconych zwierzętach. A kontrole w schronisku pokazują, że zwierzęta, które tak bezgranicznie kochają swoich właścicieli,  nie zasługują na umieszczanie ich w nawet najlepszych schroniskach.

Zima to szczególnie trudny czas dla wszystkich zwierząt i winniśmy im w tym okresie szczególną opiekę.

Dlatego apelujemy:

- sprawdź stan budy czy jest  odpowiednio ocieplona - wyściel ją słomą lub kocem,

- zapewnij psu więcej ruchu – pozwól mu się wybiegać, (ale nie luzem poza posesją, żeby nie stwarzał

   zagrożenia pogryzieniem), łańcuch nie może mieć mniej niż 3 metry długości,

- zapewnij zwierzętom ciepłą (nie gorącą) karmę oraz wodę (pilnuj aby nie zamarzła) – to pomoże im w utrzymaniu odpowiedniej temperatury ciała.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt wśród obowiązków ciążących na utrzymującym zwierzę domowe oraz zasad dotyczących trzymania zwierząt domowych na uwięzi, wymienia się:

  • Zapewnienie pomieszczenia chroniącego zwierzę przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała,
  • Zapewnienie odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody.

Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3m.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, naruszenie nakazów albo zakazów określających obowiązki ciążące na utrzymującym zwierzę domowe podlega karze aresztu albo grzywny. W razie popełnienia wykroczenia, o których mowa wyżej, można orzec nawiązkę w wysokości do 1000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.

Wystawienie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu jest PRZESTĘPSTWEM, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Wobec osoby uznanej za winną popełnienia przestępstwa sąd orzec może również NAWIĄZKĘ do 100 000 zł, na cel związany z ochroną zwierząt.

 

FB IMG 15154003815481247

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), jednym z podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Nie może od tego obowiązku zwolnić właściciela nieruchomości kilkucentymetrowy lub nawet metrowy pas zieleni pomiędzy chodnikiem a granicą nieruchomości, gdyż trudno jest rozdzielić w sensie użytkowym poszczególne elementy chodnika (sączek, zjazd bramowy, którego utrzymanie z ustawy o drogach należy do właściciela).

Obowiązek sprzątania błota, śniegu oraz lodu z chodników wzdłuż posesji mają: współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, zarządzający nieruchomością lub ją użytkujący. Dotyczy to zwłaszcza oczyszczania  ze śniegu i lodu chodników, jak również posypywania ich piaskiem w celu zabezpieczenia  nawierzchni przed śliskością. Odgarnięty śnieg należy składować w miejscu, w którym nie będzie powodował zakłóceń w  ruchu pieszych i samochodów.  Śniegu nie można usuwać z chodnika na drogę.

W wypadku incydentu, np. złamania nogi przez przechodnia na oblodzonym chodniku, odpowiedzialność za to ponosi właściciel posesji, na którym spoczywa obowiązek uprzątania danego odcinka, a oprócz odszkodowania poszkodowany może również zażądać zwrotu kosztów leczenia, a nawet renty w razie utraty zdrowia lub kalectwa.

Ponadto zgodnie z  art. 117.  § 1. Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń „Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”.

Przypominamy również, że właściciele i zarządcy powinni również zadbać o usunięcie sopli zwisających z budynku, które mogą spaść na przechodniów lub przejeżdżające samochody.

Mieszkańcy miasta Nasielska, którzy z różnych przyczyn nie mogą się osobiście wywiązać z powyższego obowiązku, mogą zawrzeć umowę z ZGKiM w Nasielsku, ul. Płońska 43 i  zlecić odpłatnie utrzymanie chodnika wzdłuż swojej posesji - koszt utrzymania m2 wynosi 1.80zł brutto.

Poniżej zamieszczamy Ostrzeżenie 1 stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM 2,5 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

 

pdf   Ostrzeżenie 1 stopnia

Informujemy, że odbiór choinek od mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Wspólnot Mieszkaniowych w Nasielsku odbędzie się 23 stycznia 2018roku.