180013330 1606288506238037 5670660477197058388 n Poniżej zamieszczamy komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu!!

 

 

informacja srow www

Poniżej publikujemy Obwieszczenia Burmistrza Nasielska z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie polowań zbiorowych (Wojskowe Koło Łowieckie nr 104), które odbędą się 5 grudnia 2021 r.

 

 

informacja srow www Podajemy do publicznej wiadomości Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie  oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o której mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej "Projektem", i rozpoczęciem konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.

Uwagi do Projektu można składać do dnia 22 grudnia 2021 r.

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

modr

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego serdecznie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu online pt. Racjonalna gospodarka wodna - wymagania wodne oraz zasady i systemy nawadniania trwałych użytków zielonych oraz upraw polowych (zbóż i okopowych).”, które rozpocznie się 02.12.2021r. o godz. 9.00.

Celem szkolenia jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.

Szkolenie odbędzie się w związku z realizacją operacji „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody” w ramach Planu Operacyjnej KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

By wziąć udział w szkoleniu, należy wypełnić formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej www.modr.mazowsze.pl w zakładce Szkolenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 785 40 33, 785 876 749, 723 436 126.

informacja srow www

Przypominamy Państwu, że. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Termin na złożenie deklaracji:
‼ do 1 lipca 2022 roku - właściciele lub zarządcy budynków już istniejących,
‼ 14 dni na złożenie deklaracji mają właściciele lub zarządcy obiektów nowo powstałych i jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/ lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 (deklaracja dostępna pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/).
Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera informacje takie jak:
📍 imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
📍adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
📍 informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
📍numer telefonu właściciela lub zarządcy;
📍adres e-mail (opcjonalnie).
Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW‼
Pamiętajmy! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.
Zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Przepisy sankcyjne uwzględniają jednak instytucję czynnego żalu, oznacza to iż złożenie deklaracji po terminie, jednak przed powzięciem wiadomości o tym fakcie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, nie skutkuje wymierzeniem kary.
Więcej informacji na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, link poniżej:
‼Pomoc w wypełnieniu deklaracji: osobiści w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, telefonicznie: 23 6933077, mailowo:
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich🍀