ikona

Kto składa deklarację:
 
Deklarację składa właściciel nieruchomości. Obowiązek ten dotyczy również:
• współwłaścicieli,
• użytkowników wieczystych,
• jednostek organizacyjnych lub osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
• innych podmiotów władających nieruchomością.
Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku właścicieli nieruchomości, to wykonuje go ten podmiot, który faktycznie włada nieruchomością.
Obowiązujący termin złożenia pierwszej deklaracji – do 10 dna kolejnego miesiąca od zamieszkania na danej nieruchomości.
TERMIN I FORMA SKŁADANIA ZMIANY DEKLARACJI
• terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana stanowiąca podstawę do naliczenia opłaty (np. zmniejszenie lub zwiększenie liczby mieszkańców – decyduje faktyczne zamieszkanie na nieruchomości, a nie zameldowanie). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (np. wprowadzenie się lokatorów, wyjazd/powrót studentów, urodzenie się dziecka, zmiana miejsca zamieszkania, sprzedaż nieruchomości). Przykładowo, zmianę deklaracji za luty należy złożyć do 10 marca – w tym przypadku już za luty należy wnieść pomniejszoną lub powiększoną opłatę.
• Zgłoszenie zmiany w późniejszym terminie wiąże się z brakiem możliwości pomniejszenia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złożenia deklaracji. W takim przypadku zmiana zostanie przyjęta od miesiąca, w którym zostanie złożona deklaracja.
• W terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia w przypadku zgonu mieszkańca nieruchomości właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
• Mieszkańcy nieruchomości wielorodzinnych, zgłaszają zmiany liczby osób w swoim lokalu do zarządcy budynku, który w imieniu swoich lokatorów jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
• W przypadku, gdy w danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje tylko przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał. W nowym miejscu dopiero od następnego miesiąca.
 
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

IW plakat zaszczep pupila 2 Szanowni Mieszkańcy, zgodnie z poleceniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, mając na uwadze problem szacunkowej niskiej wyszczepialności psów przeciwko wściekliźnie, przedstawiamy Państwu akcję informacyjną "Zaszczep pupila, to tylko chwila!" .

Przypominamy, że szczepienie psów jest obowiązkiem każdego właściciela czworonoga, zgodnie z art. 56 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (dz.U. 2020 r., poz.1421) tj.:

1. Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

3. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

4. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii, o których mowa w ust. 3. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie, o którym mowa w art. 24e ust. 2.

Pamiętajmy więc wszyscy o naszych czworonożnych przyjaciołach, wścieklizna jest chorobą śmiertelną, zarówno dla zwierząt, które same, bez naszej pomocy nie mają możliwości ochronić się przed nią, jak i dla nas samych ponieważ jest to choroba wirusowa, atakująca również organizm człowieka. W związku z powyższym apelujemy ZASZCZEPCIE PUPILA, TO TYLKO CHWILA !!!

ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 26 lutego 2021 prowadzi nabór wniosków z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o dofinansowanie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

 

 

Więcej informacji w załączniku poniżej:

  1. Chroń wody przed azotanami.

ikona

Burmistrz Nasielska informuje, że w 2021 roku zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie  do demontażu z dachów i odbioru złożonych luzem na posesjach wyrobów zawierających azbest (głównie płyt eternitowych).

Wnioski o udzielenie dotacji  należy składać na formularzu wniosku (wraz z załącznikami) w terminie do 29.01.2020 r. – termin może ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od kalendarium naboru WFOŚiGW.

Wnioski do pobrania również w punkcie podawczym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku, Elektronowa 3, w godz.- poniedziałek: 8.00 -17.00, wtorek – czwartek: 8.00-16.00, piątek: 8.00-15.00.

W budynku Urzędu Miejskiego można również uzyskać pomoc przy wypełnianiu druków.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 23 69 33 101 lub 23  69 33 077 , adresem e-mail:

Program będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 

ikona Szanowni Działkowicze,

Informujemy, że odbiór odpadów (resztkowe, plastik, papier, szkło) z terenu działek letniskowych odbędzie się 28 grudnia!!! Przypominamy, że firma odbiera odpady od godziny 7:00.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich