modr

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego serdecznie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu online pt. Racjonalna gospodarka wodna - wymagania wodne oraz zasady i systemy nawadniania trwałych użytków zielonych oraz upraw polowych (zbóż i okopowych).”, które rozpocznie się 02.12.2021r. o godz. 9.00.

Celem szkolenia jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.

Szkolenie odbędzie się w związku z realizacją operacji „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody” w ramach Planu Operacyjnej KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

By wziąć udział w szkoleniu, należy wypełnić formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej www.modr.mazowsze.pl w zakładce Szkolenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 785 40 33, 785 876 749, 723 436 126.

informacja srow www

Przypominamy Państwu, że. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Termin na złożenie deklaracji:
‼ do 1 lipca 2022 roku - właściciele lub zarządcy budynków już istniejących,
‼ 14 dni na złożenie deklaracji mają właściciele lub zarządcy obiektów nowo powstałych i jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/ lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 (deklaracja dostępna pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/).
Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera informacje takie jak:
📍 imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
📍adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
📍 informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
📍numer telefonu właściciela lub zarządcy;
📍adres e-mail (opcjonalnie).
Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW‼
Pamiętajmy! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.
Zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Przepisy sankcyjne uwzględniają jednak instytucję czynnego żalu, oznacza to iż złożenie deklaracji po terminie, jednak przed powzięciem wiadomości o tym fakcie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, nie skutkuje wymierzeniem kary.
Więcej informacji na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, link poniżej:
‼Pomoc w wypełnieniu deklaracji: osobiści w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, telefonicznie: 23 6933077, mailowo:
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich🍀

 

informacja srow www

W poniedziałek 22 listopada 2021 r. ARiMR rozpoczął przyjmowanie wniosków od zainteresowanych inwestowaniem w lasy. Pomoc dostępna w ramach „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020 i można się o nią starać do końca roku.

Dofinansowanie jest przeznaczone dla posiadaczy lasów prywatnych i obejmuje inwestycje w drzewostany w wieku od 11 do 60 lat, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni, na której realizowane są konkretne inwestycje i można je otrzymać na:

 • przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez:
  • wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie – gdy średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 50 lat;
  • dolesienie luk w drzewostanie – gdy średni wiek gatunku dominującego wynosi od 21 do 60 lat;
 • zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu – gdy średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 60 lat;
 • założenie remizy – wprowadzenie na danym obszarze (ogrodzonym i o powierzchni co najmniej 10 arów) gatunków i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego mieści się w przedziale od 30 do 60 lat;
 • czyszczenie późne – cięcia pielęgnacyjne wykonane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego mieści się w przedziale od 11 do 20 lat;
 • zabiegi ochronne przed zwierzyną:
  • ogrodzenie remizy;
  • zabezpieczenie drzewek osłonkami czy repelentami – w przypadku przebudowy składu gatunkowego czy zróżnicowania struktury drzewostanu.

Warto podkreślić, że w obecnym naborze rozszerzony został zakres przyznawania pomocy na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienia luk w drzewostanach uszkodzonych nie tylko w wyniku procesu chorobowego – tak jak było w poprzednich naborach, ale także zniszczonych przez szkodniki, zwierzynę lub ekstremalne warunki pogodowe.

Wysokość pomocy jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Waha się od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m, do ponad 14 tys. zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12°.

Wnioski o przyznanie wsparcia będzie można składać do końca bieżącego roku we właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę właściciela lasu biurach powiatowych Agencji. Dokumenty będzie można dostarczać także za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

informacja srow www

Poniżej publikujemy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie polowań zbiorowych (Warszawskie Koło Łowieckie "ORĘŻ").

 

 

informacja srow www

Poniżej publikujemy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmiany terminu polowania zbiorowego (Koło Łowieckie "Brzeziny").