Ostikonaatnie trzy dni zostały Kołom Gospodyń Wiejskich na złożenie sprawozdań związanych z dofinansowaniem, które otrzymały od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na swoją działalność. Termin składania sprawozdań upływa 31 stycznia 2021 r. Jednak w związku z tym, że jest to niedziela, biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały je jeszcze w poniedziałek, 1 lutego.

 

 

Więcej informacji:

ikona

Zmiany od 2021 roku w gospodarce odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych
 
Zgodnie z obecnie obowiązującymi uchwałami w zakresie gospodarowania odpadami na terenie naszej gminy i warunkami określonymi w przetargu na odbiór odpadów w 2021 roku, nieruchomości niezamieszkałe ( zakłady pracy, wszelka działalność gospodarcza, szkoły, przedszkola, gastronoma, sklepy itp.) do końca stycznia zostaną wyposażone w pojemniki na odbiór każdego rodzaju odpadów przez firmę świadczącą odbiór odpadów w Gminie Nasielsk.
Przypominamy, że odbiór dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych, a nie dotyczy jakichkolwiek odpadów powstałych w procesie prowadzenia działalności.
"Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych czyli związane bezpośrednio z nieprzemysłową działalnością człowieka. Odpady komunalne nazywane są też odpadami bytowymi.
Do odpadów komunalnych zalicza się również te pochodzące od innych wytwórców, ale mające charakter i skład podobny do odpadów produkowanych w gospodarstwach domowych".
Wszystkie pojemniki będą wyposażone w chipy, dzięki czemu będziemy wiedzieli jakie frakcje i ile odpadów trafia z każdej nieruchomości niezamieszkałej.
WAŻNE: do opłat nadal stosujemy przeliczniki odpadów na worki 120 litrowe lub 240 litrowe.
ZMIANA STAWEK: za worek o pojemności 120 litrów - koszt od 2021 r. wynosi 18,19 zł.
za worek o pojemności 240 litrów – koszt od 2021 r. wynosi 36,38zł.
Przy braku segregacji stawkę podstawową mnożymy razy cztery tj. 72,76 zł – za 120 litrów i 145,52 zł za 240 litrów.
ZMIANA STAWEK NIE WYMAGA ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI – trzeba tylko dokonywać wpłat od stycznia 2021 roku według nowych stawek.
Przypominamy, że wpłaty za odpady obowiązują na podstawie ordynacji podatkowej i na podstawie tych przepisów zaległości nie przedawniają się przez okres 5 lat.
Przedsiębiorca, który nie złożył deklaracji, może być pociągnięty do opłat do 5 lat wstecz. Niestety nie można domniemywać segregacji, a ma ona wynikać z deklaracji złożonej i podpisanej przez właściciela nieruchomości, wobec czego stawki naliczane "z urzędu" wynoszą kwota podstawowa w danym roku razy cztery.
 
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ikona

Możliwość zmniejszenia opłat za odbiór odpadów daje zagospodarowywanie odpadów BIO we własnym zakresie i wpisanie tego sposobu w deklarację. Pamiętajmy, że od stycznia 2021 roku opłata wynosi 31 zł od osoby.
W przypadku kompostowania bio wyliczoną kwotę dla danej nieruchomości można pomniejszyć o 15% (np. rodzina 4 osobowa – 31 zł od osoby x 4 to daje wynik 124 złote, ale minus 15% od tej kwoty, daje nam kwotę 105,40 zł., co daje nam miesięcznie 18,60 zł oszczędności, a rocznie aż 223,20 zł. ).
Poniżej obliczenia dla różnej ilości osób:
1 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 31 zł – pomniejszona o 15% do zapłaty – 26,35 zł.
2 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 62 zł – pomniejszona o 15% do zapłaty – 52,70 zł.
3 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 93 zł – pomniejszona o 15% do zapłaty – 79,05zł.
4 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 124 zł -pomniejszona o 15% do zapłaty – 105,40 zł.
5 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 155 zł pomniejszona o 15% do zapłaty – 131,75 zł.
6 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 186 zł pomniejszona o 15% do zapłaty – 158,10 zł.
7 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 217 zł – pomniejszona o 15% do zapłaty – 184,45 zł.
8 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 248 zł – pomniejszona o 15% do zapłaty – 210,80 zł.
9 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 279 zł – pomniejszona o 15% do zapłaty – 237,15 zł.
10 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 310 zł – pomniejszona o 15% do zapłaty – 263,50zł.
Niestety, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dała możliwość skorzystania z ulgi wyłącznie nieruchomościom jednorodzinnym.
Drugim sposobem na zmniejszenie opłat w przyszłości jest ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów i jest to najbardziej korzystne dla naszych kieszeni i dla środowiska.
Obecnie płacimy za tonaż wytworzonych odpadów i produkując coraz więcej, coraz więcej przyjdzie nam za odpady płacić w kolejnych latach.
Nie podchodźmy płacę więcej, żądam więcej – jest np. mniejsza częstotliwość odbioru odpadów z terenów wiejskich w chłodniejszych okresach, a stawki poszły w górę. Na pewno poszłyby jeszcze wyżej jak częściej odpady byłyby odbierane. Nie zapominajmy, że altany śmietnikowe w zabudowie osiedlowej są czasami kilkadziesiąt metrów od siebie, a mieszkańcy zabudowy wielolokalowej nie mają żadnej możliwości pomniejszenia kosztów.
 
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejski

ikona

Zasady uiszczania opłat za odbiór odpadów:
 
Zasady te zostały określone Uchwałą nr XXIII/157/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nasielsk i nie uległy one zmianie, ale przypominamy:
1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać wyłącznie na indywidualny numer konta, który jest przypisany i wysyłany droga pocztową do osoby składającej deklarację.
2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosić należy bez wezwania, w kwocie wynikającej ze złożonej deklaracji w terminach:
1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości mieszanych, położonych na obszarze Gminy Nasielsk
a. miesięcznie do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, po miesiącu w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty (tj. za styczeń – do 15 lutego danego roku, za luty – do 15 marca danego roku, itd.).
b. dopuszcza się możliwość wnoszenia kilku opłat (w ramach roku kalendarzowego) ze wskazaniem w tytule płatności za jaki okres opłaty są wnoszone (np. opłata za śmieci I-III danego roku).
2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku – jednorazowo do dnia 15 listopada za dany rok kalendarzowy.
Nie wniesienie opłaty w wyżej wymienionych terminach skutkować będzie naliczeniem odsetek.
Opłatę można wnieść bezgotówkowo przelewem lub gotówkowo na poczcie, w banku lub w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 (parter). Kasa czynna w godz. 8.00 - 15.00.
Informacje szczegółowe w sprawie płatności można uzyskać pod nr telefonu 23 693 31 03.
 
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ikona

Zmiany obowiązujące od 2021 roku
 
W 2021 roku odpady niesegregowane (zmieszane) z tego typu zabudowy w okresie od kwietnia do października odbierane będą 2 razy w miesiącu, w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu.
Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu.
Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące szkło opakowaniowe (butelki i słoiki, papier i tektura) – 1 raz na dwa miesiące.
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – odbiór mobilny 1 razy w roku w wyznaczonym miejscu.
Odpady zmieszane oraz segregowane będą odbierane po wystawieniu przed posesję na chodnik lub pobocze w dniu odbioru, ustalonego harmonogramem, do godziny 7:00, przy czym brak wystawienia odpadów skutkuje brakiem odbioru.
ZMIANA STAWKI: w 2021 roku obowiązuje stawka 181,90 zł przy segregowaniu odpadów i 727,60 zł przy braku segregacji.
Prosimy zwrócić uwagę na zapis w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, „nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe”. Czyli opłata z działki letniskowej odbywa się na podstawie definicji i nie ma znaczenia czy działka jest zabudowana czy też nie. Znaczenie ma w tym przypadku czy działka wykorzystywana jest rekreacyjnie czy całoroczne, albo więcej niż 7 miesięcy w roku. Wiemy, że z uwagi na panującą pandemię, niektóre działki rekreacyjne WYKORZYSTYWANE SĄ JAKO ZAMIESZKAŁE i należy w takim przypadku zmienić deklarację i wnosić opłatę w wysokości 31 zł od osoby za każdy miesiąc w przypadku segregowania odpadów. O tym czy działka jest wykorzystywana jaka zamieszkała będzie świadczyła ilość miesięcy z ilu odpady zostaną odebrane.
 
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich