CEEB

Urząd Miejski w Nasielsku informuje, że od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Termin na złożenie deklaracji:

  • — 12 miesięcy na złożenie deklaracji mają właściciele lub zarządcy budynków już istniejących,
  • — 14 dni na złożenie deklaracji mają właściciele lub zarządcy obiektów nowo powstałych i jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 (wniosek dostępny pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/).

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera informacje takie jak:

  1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  3. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  4. numer telefonu właściciela lub zarządcy;
  5. adres e-mail (opcjonalnie).

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Pamiętajmy! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. 

Zgodnie z  art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Przepisy sankcyjne uwzględniają jednak instytucję czynnego żalu, oznacza to iż złożenie deklaracji po terminie, jednak przed powzięciem wiadomości o tym fakcie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, nie skutkuje wymierzeniem kary.

Więcej informacji na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, link poniżej:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq .

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

informacja srow www

Burmistrz Nasielska informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100 % kosztów kwalifikowanych. Beneficjentem programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W związku z powyższym, Urząd Miejski w Nasielsku przyjmuje wnioski w sprawie ilości folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag).

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk w terminie do 9 lipca 2021 r. Wzór wniosku można pobrać w tutejszym Urzędzie oraz ze strony internetowej Urzędu www.nasielsk.pl. Osoba do kontaktu: Bartosz Tomczyk, tel. 23 6933077, e-mail:

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Nasielsk dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

Formularz wniosku folie. Pobierz


Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

informacja srow www Na prośbę Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego udostępniamy informację o szkoleniu dotyczącym dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej PROW  2014-2020, które odbędzie się 28.06.2021r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej UM w Nasielsku, ul. Elektronowa 3.

 

informacja srow www

Poniżej zamieszczamy zaproszenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku na XXI Mazowieckie Dni Rolnictwa, które odbędą się 13 czerwca 2021 roku.

 

 

informacja srow www Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci oraz małych opon samochodowych.