Burmistrz Nasielska informuje, ze od dnia 1 lipca 2017r. do dnia 30 czerwca 2018 r. będą obowiązywały następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez Zakład Usług Wodnych  dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie dla mieszkańców Gminy Nasielsk:
1)    taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Nasielsk dla Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, dla odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe) oraz dla pozostałych odbiorców (firmy) w wysokości 2,20 zł za 1 m3 wody;
2)    opłatę abonamentową dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym
Ø 15 - 20 mm, w wysokości 1,50 zł/m-c;
3)    opłatę abonamentową dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym
Ø 25 - 32 mm, w wysokości 4,00 zł/m-c;
4)    opłatę abonamentową dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym
Ø 40 - 50 mm, w wysokości 9,00 zł/m-c;
5)    opłatę abonamentową dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem sprzężonym, w wysokości 43,00 zł/m-c;
6)    opłatę abonamentową dla odbiorców rozliczanych według obowiązujących ryczałtów zużycia wody, w wysokości 1,50 zł/m-c.
Do ceny za dostarczoną wodę oraz do opłat abonamentowych wymienionych w § 1 dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
                
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

KONKURS EKO

 

Przedłużony termin składania zgłoszeń do 16 czerwca br.

Informujemy, że Burmistrz Nasielska ogłasza trzy konkursy na:

  1. „Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk”,
  2. „Najładniejszą posesję w Gminie Nasielsk” oraz
  3. „Najpiękniejszy balkon w Mieście Nasielsk”.

W ocenie ważne będą min. takie kryteria jak:

  • gospodarka odpadami (segregowanie odpadów, kompostowanie odpadów),
  • gospodarka ściekami (rachunki za odbiór ścieków,przydomowe oczyszczalnie ścieków)
  • zieleń i mała architektura.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 30 maja 2017 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, Biuro Obsługi Klienta, Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich II piętro, pok. 201, bądź listownie na adres: Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk. Komisja konkursowa będzie dokonywać oceny w terenie poszczególnych zgłoszeń w terminie od 15 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w konkursach oraz przygotowywaniu aranżacji swoich posesji czy balkonów. Do wygrania będą cenne nagrody rzeczowe.

Poniżej zamieszczamy regulaminy do poszczególnych kategorii konkursów wraz z drukami zgłoszeniowymi.

pdf Regulamin najpiekniejszy balkon
pdf Regulamin najładniejsza posesja
pdf Regulamin najładniejsze sołectwo

Informujemu o uruchomieniu XVI - tej edycji Programu Stypendia Pomostowe. Program ma na celu finansowanie stypendiów dla maturzystów, pochodzących z rodzin  byłych parcowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy podjęli decyzję o dalszej nauce w państwowych uczelnich wyższych. Szczegółowe informacje oraz kryteria zakwalifikowania do programu zamieszczone poniżej.

 

pdfXVI edycja Programu Stypendia Pomostowe

W ślad za pismem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informujemy, że nie planowane jest wydłużenie terminu naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie. Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 4 maja do 19 maja bedą pracować od godziny 6:00 do 20:00.

W załączeniu przekazujemy pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2017 r. dotyczące interpretacji przepisów rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem HPAI.

 

pdfInterpretacja przepisów rozporządzenia MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. dotyczące HPAI.