Miejsca dopuszczone do kąpieli

Poniżej zamieszczamy komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim  w sprawie miejsc dopuszczonych do kąpieli.

 

pdf  Komunikat Nr 1
 pdf Komunikat Nr 2

Odbiór odpadów segregowanych przez firmę

Mieszkańcy komunikują nieraz, że są świadkami jak podjeżdża śmieciarka i ładuje wszystkie odpady razem. Śmieciarki jednak mają podzielone komory. Do jednej komory trafiają więc np. odpady zmieszane, a do innej posegregowane. Najważniejsze, żeby podzielić odpady na grupy: surowce wtórne, odpady zmieszane "mokre", zielone i niebezpieczne. Odpady są w sortowni i tak wielokrotnie segregowane zarówno automatycznie jak i ręcznie.

Tak więc ogromne znaczenie ma to, czy mieszkańcy "u źródła" dokonują właściwej wstępnej selekcji.

Nadmienić należy, że gmina ma obowiązek osiągać z roku na rok co raz wyższe poziomy recyklingu i odzysku. W przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów gmina zapłaci bardzo wysokie kary co bez wątpienia będzie miało wpływ na ponoszone koszty odbioru odpadów przez każdego z nas.

wspolny system

Obwieszczenie Burmistrza Nasielska

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2016r., poz. 353 ze zm.) Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie o przystąpieniu do udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji.

 

pdf   Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 26 czerwca 2017 r.

Burmistrz Nasielska informuje, ze od dnia 1 lipca 2017r. do dnia 30 czerwca 2018 r. będą obowiązywały następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez Zakład Usług Wodnych  dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie dla mieszkańców Gminy Nasielsk:
1)    taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Nasielsk dla Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, dla odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe) oraz dla pozostałych odbiorców (firmy) w wysokości 2,20 zł za 1 m3 wody;
2)    opłatę abonamentową dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym
Ø 15 - 20 mm, w wysokości 1,50 zł/m-c;
3)    opłatę abonamentową dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym
Ø 25 - 32 mm, w wysokości 4,00 zł/m-c;
4)    opłatę abonamentową dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym
Ø 40 - 50 mm, w wysokości 9,00 zł/m-c;
5)    opłatę abonamentową dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem sprzężonym, w wysokości 43,00 zł/m-c;
6)    opłatę abonamentową dla odbiorców rozliczanych według obowiązujących ryczałtów zużycia wody, w wysokości 1,50 zł/m-c.
Do ceny za dostarczoną wodę oraz do opłat abonamentowych wymienionych w § 1 dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
                
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

KONKURS EKO

 

Przedłużony termin składania zgłoszeń do 16 czerwca br.

Informujemy, że Burmistrz Nasielska ogłasza trzy konkursy na:

  1. „Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk”,
  2. „Najładniejszą posesję w Gminie Nasielsk” oraz
  3. „Najpiękniejszy balkon w Mieście Nasielsk”.

W ocenie ważne będą min. takie kryteria jak:

  • gospodarka odpadami (segregowanie odpadów, kompostowanie odpadów),
  • gospodarka ściekami (rachunki za odbiór ścieków,przydomowe oczyszczalnie ścieków)
  • zieleń i mała architektura.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 30 maja 2017 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, Biuro Obsługi Klienta, Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich II piętro, pok. 201, bądź listownie na adres: Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk. Komisja konkursowa będzie dokonywać oceny w terenie poszczególnych zgłoszeń w terminie od 15 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w konkursach oraz przygotowywaniu aranżacji swoich posesji czy balkonów. Do wygrania będą cenne nagrody rzeczowe.

Poniżej zamieszczamy regulaminy do poszczególnych kategorii konkursów wraz z drukami zgłoszeniowymi.

pdf Regulamin najpiekniejszy balkon
pdf Regulamin najładniejsza posesja
pdf Regulamin najładniejsze sołectwo