Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.

W imieniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2018 roku w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ulicy Jagielońskiej 26, 03-719 Warszawa o godzinie 10:00.

W toku spotkania przedstawione zostaną szczegóły prac związanych z opracowaniem projektu ww. uchwały.

 

pdf  Obwieszczenie

Poniżej zamieszczamy Ostrzeżenie 1 stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM 2,5 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

pdf   Ostrzeżenie 1 stopnia
Z powodu awarii śmieciarki nie została zrealizowana trasa Nasielsk 5 segregowane. Są to takie miejscowości jak: Toruń Dworski/Włościański, Miękoszyn, Zaborze, Lelewo, Ruszkowo, Mokrzyce Dworskie/Włościańskie.
 
W dniu jutrzejszym trasa będzie realizowana.
 
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), jednym z podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Nie może od tego obowiązku zwolnić właściciela nieruchomości kilkucentymetrowy lub nawet metrowy pas zieleni pomiędzy chodnikiem a granicą nieruchomości, gdyż trudno jest rozdzielić w sensie użytkowym poszczególne elementy chodnika (sączek, zjazd bramowy, którego utrzymanie z ustawy o drogach należy do właściciela).

Obowiązek sprzątania błota, śniegu oraz lodu z chodników wzdłuż posesji mają: współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, zarządzający nieruchomością lub ją użytkujący. Dotyczy to zwłaszcza oczyszczania  ze śniegu i lodu chodników, jak również posypywania ich piaskiem w celu zabezpieczenia  nawierzchni przed śliskością. Odgarnięty śnieg należy składować w miejscu, w którym nie będzie powodował zakłóceń w  ruchu pieszych i samochodów.  Śniegu nie można usuwać z chodnika na drogę.

W wypadku incydentu, np. złamania nogi przez przechodnia na oblodzonym chodniku, odpowiedzialność za to ponosi właściciel posesji, na którym spoczywa obowiązek uprzątania danego odcinka, a oprócz odszkodowania poszkodowany może również zażądać zwrotu kosztów leczenia, a nawet renty w razie utraty zdrowia lub kalectwa.

Ponadto zgodnie z  art. 117.  § 1. Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń „Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”.

Przypominamy również, że właściciele i zarządcy powinni również zadbać o usunięcie sopli zwisających z budynku, które mogą spaść na przechodniów lub przejeżdżające samochody.

Mieszkańcy miasta Nasielska, którzy z różnych przyczyn nie mogą się osobiście wywiązać z powyższego obowiązku, mogą zawrzeć umowę z ZGKiM w Nasielsku, ul. Płońska 43 i  zlecić odpłatnie utrzymanie chodnika wzdłuż swojej posesji - koszt utrzymania m2 wynosi 1.80zł brutto.

Poniżej zamieszczamy Ostrzeżenie 1 stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM 2,5 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

 

pdf   Ostrzeżenie 1 stopnia