1 – 21 grudnia 2017 badania rolne

Czy wyższe niż przed rokiem ceny żywca wołowego i wieprzowego zachęcają do zwiększania hodowli?

Prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania pogłowia zwierząt wśród rolników wskazują, że w czerwcu 2017 roku, w porównaniu do czerwca 2016 roku, w Polsce wzrosło pogłowie bydła o 3,4%, a świń o 4,5%. Czy tendencja ta potwierdzi się w kolejnej edycji badań?

W dniach od 1 do 21 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju wśród rolników prowadzących hodowlę zwierząt gospodarskich zostaną przeprowadzone dwa badania:

- Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,

- Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Badania realizowane będą w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

W terminie od 1 do 5 grudnia br. na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl będzie możliwość samodzielnego wypełnienia ankiet. GUS przygotował aplikację, poprzez którą będzie można wypełnić formularz (dane potrzebne do logowania wylosowane gospodarstwa otrzymały pocztą wraz z listem Prezesa GUS). Jeżeli wylosowany podmiot nie skorzysta z możliwości wypełnienia formularza przez Internet, to od 6 do 21 grudnia 2017 r. z gospodarstwem skontaktuje się (osobiście lub telefonicznie) ankieter Urzędu Statystycznego.

Na podstawie realizowanych badań wiemy, że Mazowsze przoduje w kraju w produkcji bydła. Województwo mazowieckie ma ponad 18 % udziału w krajowym pogłowiu bydła. Przy czym, warto  zaznaczyć, że jeszcze tylko dwa województwa w kraju mogą pochwalić się wartościami powyżej 10%: województwo podlaskie - 16,6 % i wielkopolskie - 16,4 %.

W czerwcu 2017 r. za 1 kg żywca wołowego płacono o 5,1 % więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku.

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/produkcja-zwierzeca-zwierzeta-gospodarskie/poglowie-bydla-wedlug-stanu-w-czerwcu-2017-r-,9,1.html

Z kolei Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego pozwala na analizę struktury pogłowia i jej wielkości. Z uzyskanych w poprzednich latach danych, wiemy m.in., że na przestrzeni ostatnich 10 lat pogłowie świń w kraju spadło o ok. 25 %, a loch o ponad 33 %.

W czerwcu 2017 roku za 1 kg żywca wieprzowego płacono w skupie o 14,6% więcej niż w czerwcu 2016 roku. W tym samym okresie, wraz ze wzrostem cen, zaobserwowano wzrost liczby tuczników o 8,8%.

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/produkcja-zwierzeca-zwierzeta-gospodarskie/poglowie-swin-wedlug-stanu-w-czerwcu-2017-r-,10,1.html

Zakres zbieranych danych w obu badaniach zamieszczamy poniżej:

pdf   Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej
 pdf  Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego

 

 

plakat

Poniżej zamieszczamy Rozporządzenie nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów legionowskiego, nowodworskiego i wołomińskiego.

pdf   Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego

W związku z wystąpieniem w powiecie legionowskim dwóch potwierdzonych przypadków zakażenia afrykańskim pomorem świń (ASF) u dwóch sztuk padłych dzików, przypominamy zasady postępowania dla hodowców trzody chlewnej.

Choroba nie stwarza zagrożenia dla ludzi, wrażliwe na wirus ASF są dziki i trzoda chlewna.

Właściciele hodowli trzody chlewnej muszą zwracać szczególną uwagę na wszelkie niepokojące objawy wskazujące na wystąpienie ASF, tj. wzrost temperatury ciała do 41 – 42°C, brak poprawy przy leczeniu antybiotykami, sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, wybroczyny na skórze, duszność, pienisty i niejednokrotnie krwisty wypływ z nosa, zapalenie spojówek i wypływ z worka spojówkowego, biegunka, często z domieszką krwi, upadki bez innych objawów. W przypadku ich wystąpienia, hodowca powinien niezwłocznie zawiadomić lekarza weterynarii pozostawiając zwierzęta w miejscu przebywania, nie wywozić z gospodarstwa zwierząt, zwłok zwierzęcych, produktów pochodzenia zwierzęcego, ściółki, paszy, sprzętu.

Więcej informacji na stronach MUW (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

https://mazowieckie.pl/pl/urzad/aktualne-projekty/afrykanski-pomor-swin-a/32927,Afrykanski-Pomor-Swin.html).

oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim

pdf   Apel do hodowców trzody chlewnej
 pdf  Ulotka ASF

Uwaga!

W przypadku znalezienia martwego dzika prosimy zgłaszać ten fakt do WIS w Nowym Dworze Mazowieckim tel. 22 775 22 27 lub do Urzędu Miejskiego w Nasielsku  – tel. 23 69 33 077.

Na prośbę Placówki Terenowej KRUS w Pułtusku udostępniamy informację prewencyjną dotyczącą poprawy stanu bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych.

 

pdf  Informacja prewencyjna

Informujemy, że w związku z planowanym w 2018 roku złożeniem wniosku przez Gminę Nasielsk do programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” obowiązkowymi załącznikami do deklaracji chęci udziału w programie będą:

  1. Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na wymianę źródła ogrzewania (lub podpisanie druku deklaracji przez wszystkich współwłaścicieli),
  2. Tytuł prawny władania nieruchomością,
  3. Oferta cenowa i dokumentacja techniczna wybranego kotła. Zakup kotłów będzie realizowany przez Gminę Nasielsk na podstawie Prawa zamówień publicznych,
  4. W przypadku wymiany źródła ogrzewania na piec gazowy- wymagana jest kopia prawomocnego pozwolenia na budowę instalacji gazowej dla budynku – potwierdzona za zgodność z oryginałem.
    UWAGA!
    W przypadku, gdy na dotychczasowych pozwoleniach istnieją rozbieżności np. zmiana nr porządkowego nieruchomości, należy załączyć pisemne wyjaśnienia.

INFORMACJA

Osoby, które nie posiadają pozwolenia na budowę instalacji gazowej dla budynku – informujemy, że termin uzyskania pozwolenia wynosi maksymalnie 65 dni.

Nabór deklaracji do programu będzie trwał prawdopodobnie do ok. połowy stycznia – w 2017 roku WFOŚIGW zamknął nabór wniosków od jednostek samorządowych już w lutym.

W przypadku braku jakichkolwiek dokumentów – deklaracja pozostanie bez rozpatrzenia.