informacjaUprzejmie informujemy, że ukazało się Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (MP z 2018 r. poz. 663).

Burmistrz Nasielska, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 04 lipca 2018r., wydana została decyzja Nr 48/2018 znak ŚROW.6220.4.2018.IB.27 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia już zrealizowanego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W na odcinku 2310m”.

logo funduszWyłoniliśmy wykonawcę zadania i przystępujemy do realizacji odbierania złożonego luzem lub demontażu z dachów i odbioru azbestu (płyt eternitowych). Pozyskaliśmy na ten cel dotację w wysokości 30.639,60 zł (netto) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowity koszt zadania 38.299,50 zł (netto).

informacjaPoniżej zamieszczamy ROZPORZĄDZENIE NR 16 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu nowodworskiego, płońskiego i pułtuskiego.

1XIX Mazowieckie Dni Rolnictwa połączone z Mazowiecką Wystawą Zwierząt Hodowlanych, to najważniejsze wydarzenie branżowe organizowane w centralnej Polsce. Targi odbyły się w dniach 16-17 czerwca na terenie MODR Oddział Poświętne w Płońsku.