plakat konkursyKontynuując tradycję z ubiegłego roku, w 2018 r. ogłoszona została druga edycja konkursów ekologicznych organizowanych przez Burmistrza Nasielska, na:

mazowszeInformujemy, że na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego opublikowano Zawiadomienie w związku z opracowaniem projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego.

W związku z Obwieszczeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, podajemy do publicznej wiadomości ww. Obwieszczenie.

 

pdf  Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018r.

informacjaBurmistrz Nasielska, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 17 lipca 2018r., wydana została decyzja Nr 49/2018 znak ŚROW.6220.18.2017.IB.30 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji tankowania paliw płynnych i gazu propan-butan z budynkiem obsługi oraz trzystanowiskową bezdotykową myjnią samochodów na działce o nr ewid. 2595/4 położonej przy ulicy Elektronowej w Nasielsku”.

logo wfosigwJak informuje WFOŚiGW, zgodnie z Porozumieniem z dnia  7 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, w ramach powyższego działania będzie udzielane dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek. Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.