180013330 1606288506238037 5670660477197058388 n

Tylko do końca miesiąca można składać wnioski o dopłaty do nawozów. 30 i 31 maja biura powiatowe ARiMR czynne dłużej

W związku z kończącym się naborem wniosków o przyznanie dofinansowania do zakupu nawozów mineralnych biura powiatowe ARiMR będą czynne 30 i 31 maja 2022 r. do godz. 18. W szczególnych przypadkach czas pracy będzie można wydłużyć.

Przypominamy, że tylko do 31 maja 2022 r. można składać wnioski o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Wniosek o udzielenie takiej pomocy składa się w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Aby umożliwić jak największej liczbie rolników złożenie takich wniosków, kierownictwo ARiMR podjęło decyzję o wydłużeniu 30 i 31 maja czasu pracy biur powiatowych do godz. 18. W wyjątkowych przypadkach placówki mogą być czynne dłużej.

Dofinansowanie przysługuje do zakupu do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, który miał miejsce między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów. Dotychczas na złożenie wniosku zdecydowało się ok. 370 tys. rolników.

Do formularza wniosku rolnicy są zobowiązani dołączyć kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające zakup nawozów w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. By usprawnić proces weryfikacji wniosków można za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR wprowadzić dane z faktur do specjalnej aplikacji, z której automatycznie zostaną one pobrane do systemu naliczającego rolnikowi wsparcie. Zachęcamy, by korzystać z tej możliwości, ponieważ znacznie przyspieszy to proces naliczania dofinansowania. Logowanie do PUE ARiMR następuje przy użyciu danych wykorzystywanych w aplikacji eWniosekPlus.

O dopłatę do nawozów producent rolny może ubiegać się jedynie po złożeniu wniosku o przyznanie płatności bezpośredniej za 2022 rok. Ponadto musi on mieć nadany numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz posiadać status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Jak obliczana jest pomoc?

Do wyliczenia wysokości pomocy stosuje się specjalny dwustopniowy algorytm. Po pierwsze, oblicza się wysokość pomocy na podstawie określonych stawek, które wynoszą:

  • 500 zł do hektara upraw rolnych (z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk) lub
  • 250 zł do hektara łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego).

Maksymalna powierzchnia objęta tą pomocą wynosi 50 ha.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

informacja srow www

Szanowni Państwo, w ramach wnoszonych przez Państwa opłat za odbiór odpadów, gmina zorganizowała punkty odbioru odpadów specyficznych oraz ponosi koszty utylizacji tych odpadów.
W 2021 roku odebraliśmy łącznie ponad czterysta kilogramów przeterminowanych leków i odpadów medycznych oraz prawie 300 kilogramów baterii!!
  • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki można przekazać w Punkcie Segregacji i Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Nasielsku, ul. Płońska 43 – baza ZGKiM – brama od ul. Płońskiej – czynny: wtorek- sobota godz. 7.00- 15.00.
  • przeterminowane leki to odpady bardzo niebezpieczne i zakazane jest wyrzucanie ich do odpadów zmieszanych. W związku z tym gmina prowadzi zbiórkę tych odpadów. Można pozostawić je w specjalistycznych pojemnikach w aptekach na terenie Gminy Nasielsk: Apteka ,,Arnica”, ul. Rynek 21 Nasielsk; Apteka ,,Rodzinna”, ul. Płońska 4A, Nasielsk; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przychodnia Rejonowa w Nasielsku, ul. Sportowa 2; Punkt Lekarski, ul. Sportowa 5, Cieksyn; Przychodnia, ul. Sikorskiego 1, Stare Pieścirogi; Apteka MAXIPHARM S.C. P.MARKOWSKI, R. ZDANOWSKI, ul. Młynarska 3, Nasielsk.

Uwaga: Leki należy wrzucać bez opakowań papierowych.

  • zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Elektrolit z akumulatora umieszczonego w pojemniku z innymi odpadami i przekazanego na komunalne wysypisko śmieci, w przypadku wycieku, wstrzymuje procesy biodegradacji innych odpadów. Zużytą baterię lub akumulator można oddać w punkcie prowadzącym ich sprzedaż, gdy kupujemy nowy.
    Zbiórka baterii prowadzona jest również w szkołach, przedszkolach, Nasielskim Ośrodku Kultury, ZGKIM, w Urzędzie Miejskim – przy drzwiach wejściowych ustawiony jest pojemnik.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

informacja srow www 2

Miło nam Państwa poinformować, że rok 2022 jest kolejnym rokiem, w którym  odebraliśmy odpady z produkcji rolniczej od rolników Gminy Nasielsk.

Drugi rok z rzędu udało się nam pozyskać dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".

W bieżącym roku odebraliśmy ponad 40 ton, a w roku ubiegłym ponad 25 ton odpadów.

Dziękujemy wszystkim rolnikom za rzetelne przygotowanie odpadów do zbiórki i tym samym osiągniecie takiego wyniku.

                                                                                  Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

informacja srow www

Oddziały regionalne ARiMR rozpoczęły przyjmowanie wniosków o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw. O uzyskanie 60 tys. zł bezzwrotnej premii finansowanej z budżetu PROW 2014 – 2020 można starać się od 16 maja do 14 lipca 2022 r.

Rolnicy, którzy są zainteresowani tą formą wsparcia powinni posiadać gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Osoby, które chcą ubiegać się o premię, mogą być ubezpieczone w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Istotne jest, by co najmniej 25 proc. dochodów lub przychodów osiąganych przez zainteresowanego pochodziło z działalności rolniczej.

Należy także pamiętać, że o taką pomoc nie mogą ubiegać się beneficjenci następujących mechanizmów: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013, a także „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020.

Na restrukturyzację małego gospodarstwa można otrzymać 60 tys. zł. Kwota ta wypłacana jest w dwóch ratach – 80 proc. rolnik dostaje po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy i 20 proc.  – po poprawnej realizacji biznesplanu.

Wsparcie w całości należy przeznaczyć na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. kwoty musi być wydane na środki trwałe, m.in. na: zakup nowych maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia oraz na budowę, przebudowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej; nabycie gruntów rolnych lub stad podstawowych; zakładanie sadów albo plantacji roślin wieloletnich.

Wnioski można składać od 16 maja do 14 lipca 2022 r. w oddziałach regionalnych Agencji – osobiście, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

22 KWIETNIA wiatowy dzie ziemiJak corocznie z okazji 🌳Międzynarodowego Dnia Ziemi🌳 od 13 do 25 kwietnia br. trwała akcja NASZ CZYSTY NASIELSK, w którym to sołectwa, szkoły, przedszkola, instytucje porządkowały swoje otoczenie i miejsca publiczne.