modrSzanowni Mieszkańcy

W załączniku poniżej zamieszczamy pismo Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku dotyczące odwołania XXI Mazowieckich Dni Rolnictwa  z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju.

 

Więcej informacji:

Odwołanie XXI Mazowieckich Dni Rolnuictwa

ikona

Nawadnianie – nabór wniosków wydłużony do 20 lipca 2020r.

Decyzją Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, termin składania wniosków o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania w gospodarstwie w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który miał się zakończyć w dniu 20 kwietnia 2020 r., został wydłużony do 20 lipca 2020 r.

Maksymalna wysokość pomocy, udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, na operacje związane z nawadnianiem, pozostaje na tym samym poziomie i nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Więcej tutaj: https://sir.cdr.gov.pl/2020/04/24/nawadnianie-nabor-wnioskow-wydluzony-do-20-lipca-2020r/?fbclid=IwAR2SW62I4GuDLNX22EvUAniQZsfCcg88qmT1I9QJ6XOh3lCh7LHGx-YmiBM

ikona

Na podstawie § 13 ust. 3 w zw. z ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 697) i zarządzeniem nr 39/20 Burmistrza Nasielska z dnia 13 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia dostępności Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku dla obywateli informujemy, że od dnia 27 kwietnia br w celu zapewnienia pomocy obywatelom dopuszcza się możliwość bezpośredniego załatwienia spraw w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu:

  • Spraw komunalnych – wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymagające osobistego stawiennictwa;
  • Ochrony środowiska, w tym dotyczące :
  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
    na środowisko
  • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów wydanej na podstawie ustawy z dnia
    16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020r., poz. 55 ze zm.)

Osoby, uczestniczące w prowadzeniu postępowań administracyjnych z ww. zakresów, będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Nasielsku po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie tel. 23 69 33 101, 69 33 108, 69 33 077 lub drogą elektroniczną na adres .

W przypadku większej liczby Interesantów wnoszących o dostęp do akt sprawy czy dokonania czynności w ramach udziału społeczeństwa, czynności te będą podejmowane w terminach wynikających z kolejności zgłoszeń oraz możliwości technicznych i warunków lokalowych.

W przypadkach niewymagających osobistego stawiennictwa, rekomendujemy korzystanie z innych form komunikacji z urzędem: wykorzystanie platformy ePUAP (adres skrytki: /umnasielsk/Skrytka lub /umnasielsk/SkrytkaESP), poczty elektronicznej i innych form dostarczania przesyłek (np. za pośrednictwem operatora pocztowego).

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

dzień ziemi

W tym roku obchodzimy już po raz pięćdziesiąty Dzień Ziemi!

Pierwszy, amerykański Dzień Ziemi, obchodzono 21 marca 1970 roku - w dniu równonocy wiosennej na półkuli północnej. Datę obchodów przeniesiono na 22 kwietnia w celu upamiętnienia manifestacji ekologicznej, w której w tym właśnie dniu w 1970 roku wzięło udział aż 20 mln Amerykanów.
W Polsce Dzień Ziemi obchodzi się dopiero od 1990 roku.
W 2009 roku dzień 22 kwietnia został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.
Tegoroczne hasło i motyw przewodni to „Działanie na rzecz ochrony klimatu”.

Dzień Ziemi corocznie był  okazją do organizowania przez Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich różnego rodzaju wydarzeń promujących ekologię, w tym akcje zbierania śmieci oraz sadzenia drzew.

W tym roku z powodu sytuacji epidemiologicznej nie prowadzimy żadnych zorganizowanych akcji.

Jednak każdy z nas może i powinien każdego dnia pamiętać o Naszej Matce Ziemi i starać się żyć jak najbardziej proekologicznie.

Postaramy się żeby akcja sprzątania, czy sadzenia drzew została przeprowadzona w innym terminie.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ikona Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, na której znaleźć możemy informacje dotyczącą komunikacji z poszczególnymi jednostkami rolniczymi oraz apel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

  1. https://www.modr.mazowsze.pl/143-aktualnosci/2713-rolniku-masz-sprawe-zadzwon-lub-wyslij-mail#koronawirus