ARiMR Rolnicy chcący skorzystać ze wsparcia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Gospodarstw w ramach "Modernizacji Gospodarstw Rolnych" obszar nawadnianie w gospodarstwie mają na to czas do 20 lipca 2020 roku. Poniżej zamieszczamy szczegółowe informację dotyczące zakresu wsparcia.

 

 

  1. ARiMR - wsparcie w obszerze nawodnienia w gospodarstwie.

i

Informujemy,  że właściciele nieruchomości letniskowych zobowiązani są  do wystawienie odpadów w dniu wyznaczonym harmonogramem, przed swoje posesje. Odpady należy zabezpieczyć przed  rozerwaniem przez zwierzęta, np. powiesić na ogrodzeniu lub wyposażyć posesję w altanę śmietnikową z udostępnionym wejściem od strony drogi.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dostępny jest na stronie Urzędu Miejskiego: https://nasielsk.pl/,  w siedzibie Urzędu Miejskim w Nasielsku oraz na sołeckich tablicach ogłoszeń.

Zgodnie z §12 i z § 13 Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk (Załącznik do Uchwały Nr XI/106/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2019r) w zabudowie letniskowej lub innej wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku odbiór odpadów odbywać się będzie:

a) odpady komunalne zmieszane (niesegregowane):

- w okresie od 01 kwietnia do 31 października – 2 raz w miesiącu,

- w okresie od 01 listopada do 31  marca – 1 raz w miesiącu.

b) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny:

- tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu,

- szkło opakowaniowe (butelki i słoiki), papier i tektura – 1 raz na 2 miesiące.

      Pozostawienie odpadów w innych miejscach niż przy swojej posesji będzie podlegało karze, przypominamy, że miejsca publiczne posiadają monitoring i porzucenie odpadów w większości przypadków nie jest bezkarne.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ikona

Zgodnie z § 8 Uchwały Nr XI/107/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2019r. w sprawie określania szczegółowego  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi , określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne:

  • niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgłaszane jest w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy zgłaszającego do Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3;

 preferujemy dokonanie zgłoszeń za pomocą poczty elektronicznej:   lub telefonicznie: 23 69 33 077.

  • zgłoszenie powinno być dokonane niezwłocznie od zaistnienia zdarzenia polegającego na niewłaściwym świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne zgłoszenie powinno zawierać opis i datę niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania) przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych; w miarę możliwości do zgłoszenia należy dołączyć dowody (np. zdjęcia, oświadczenia innych świadków zdarzenia) potwierdzające niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
  • Rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

ARiMR Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wydłużenia terminu skłądania wniosków o płatność dobrostanową. Więcej informacji w załączniku.

 

  1. Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową.

 

 

 

 W ślad za ikonapismem Nadleśniczego Nadleśnictwa Płońsk z dnia 30 kwietnia 2020 roku Burmistrz Nasielska informuje, że z dniem 1 maja 2020r. zniesiony został zakaz wstępu do lasu wprowadzony w związku z katastrofalnym zagrożeniem pożarowym.