informacja srow www Szanowni Państwo,

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Uprzejmie prosimy osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej i terminowe przekazywanie wymaganych danych.

Sprawozdania można przekazywać:

– za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: https://raport.stat.gov.pl,

– w formie wiadomości e-mail na adres: , lub ,

– w wersji papierowej na adres Urzędu Statystycznego w Rzeszowie:  ul. Jana III Sobieskiego 10, 35- 959 Rzeszów

Dzięki Państwa udziałowi w badaniach możliwe będzie pozyskanie wielu ważnych informacji  dla analiz rynku turystycznego, służących do działań wspierających rozwój sektora turystycznego w Państwa gminie, a także do ewaluacji projektów i działań realizowanych z wykorzystaniem funduszy UE.

Wyniki badań dostępne są pod adresem https://bdl.stat.gov.pl/ w dziedzinie Turystyka oraz w corocznie wydawanej publikacji „Turystyka w…

Zapewniamy, że wszystkie przekazane przez Państwa dane objęte są tajemnicą statystyczną i zostaną wykorzystane jedynie do opracowywania zestawień zbiorczych.

informacja srow www Poniżej publikujemy Obwieszczenia Burmistrza Nasielska z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie polowań zbiorowych (Wojskowe Koło Łowieckie nr 104).

 

 

180013330 1606288506238037 5670660477197058388 n Poniżej zamieszczamy komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu!!

 

 

informacja srow www

Poniżej publikujemy Obwieszczenia Burmistrza Nasielska z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie polowań zbiorowych (Wojskowe Koło Łowieckie nr 104), które odbędą się 5 grudnia 2021 r.

 

 

informacja srow www Podajemy do publicznej wiadomości Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie  oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o której mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej "Projektem", i rozpoczęciem konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.

Uwagi do Projektu można składać do dnia 22 grudnia 2021 r.

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich