Drukuj

logo odpady

 

Zmiany w gospodarce odpadami w 2020 roku

Od nowego 2020 roku zmianie ulega częstotliwość odbioru segregowanych odpadów komunalnych - tylko z nieruchomości jednorodzinnych.

 

➡️Częstotliwość odbioru plastiku ulega zmianie - jeden raz w miesiącu.

➡️Odbiór szkła i papieru odbywać się będzie nie co miesiąc jak dotychczas, ale jeden raz na dwa miesiące.


➡️Obecnie praktyka pokazywała, że z budynków jednorodzinnych papieru jest bardzo mało, albo wcale nie jest przekazywany. Co zaś się tyczy szkła, to najczęściej przekazywane było w niepełnych workach, i też w niewielkich ilościach.

➡️Odpady segregowane (plastik, szkło, papier), tak jak dotychczas można w nieograniczonej ilości, w ramach złożonej deklaracji, dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nasielsku, przy ul. Płońskiej 43 – czynny od wtorku do soboty (włącznie) od godz. 7:00 – 15:00.


➡️Ze względu na koszty worków ograniczyliśmy ich ilość dostarczanych mieszkańcom w ramach złożonej deklaracji.
Na miesiąc na gospodarstwo domowe będzie można otrzymać trzy worki na plastik i po dwa na szkło i na papier. Większe ilości trzeba będzie zakupić na własny koszt. Dopuściliśmy też sporadycznie inne kolory worków pod warunkiem ich opisania - jaka zawartość.


➡️Budynki jednorodzinne, które nie będą zagospodarowywały odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie będą ponosiły wyższe opłaty za odbiór odpadów i we własnym zakresie będą musiały kupić worki brązowe na te odpady.


➡️Novum w odpadach na 2020 rok, jest to, że na posesjach wielolokalowych ustawione zostaną pojemniki na odpady biodegradowalne, a w razie potrzeby na posesjach budynków wielolokalowych zostaną również ustawione metalowe pojemniki na popiół.


➡️Właściciele budynków jednorodzinnych również będą zmuszeni segregować popiół i przekazywać go w pojemnikach metalowych, w które wyposażą nieruchomość na własny koszt.


Wszyscy właściciele mają obowiązek zbierania w sposób selektywny następujących rodzajów odpadów komunalnych:
🔴papier,
🔴tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
🔴szkło,
🔴bioodpady,
🔴odpady niebezpieczne – dostarczane (odpady te będzie można przekazać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nasielsku, przy ul. Płońskiej 43 – czynny od wtorku do soboty (włącznie) od godz. 7:00 – 15:00.
🔴przeterminowane leki i chemikalia - trzeba dostarczyć do PSZOK ( przeterminowane leki można oddać również w aptekach i w placówkach medycznych na terenie miasta i gminy).
🔴odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek (odpady te będzie można przekazać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nasielsku, przy ul. Płońskiej 43 – czynny od wtorku do soboty (włącznie) od godz. 7:00 – 15:00.
🔴zużytych baterii i akumulatorów (małych rozmiarów można pozostawić w punktach na mieście, których wykaz dostępny jest na stronie www.nasielsk.pl lub duże w PSZOK).
🔴zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (1x w roku odbiór sprzed posesji lub można dostarczyć do PSZOK).
🔴mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (1x w roku odbiór sprzed posesji lub można dostarczyć do PSZOK), w ilości do 100 kg z gospodarstwa domowego.
🔴zużytych opon (1x w roku odbiór sprzed posesji lub można dostarczyć do PSZOK), w ilości 4 szt. z gospodarstwa domowego.
🔴odpadów budowlanych i rozbiórkowych, (dostarczanych do PSZOK), w ilości do 200 kg z gospodarstwa domowego,
🔴odpadów tekstyliów i odzieży, wrzucanych do pojemników rozstawionych na terenie miasta i gminy.
🔴popiołu i żużla (gromadzonych w metalowych pojemnikach, zakupionych we własnym zakresie).

Kompostowania we własnym zakresie powstających na nieruchomości odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zgodnie z przepisami odrębnymi. W przypadku braku możliwości technicznych zbieranie do odpowiednio oznakowanych pojemników lub worków i przekazywanie przedsiębiorcy zajmującemu się ich odbiorem lub dostarczenie na własny koszt do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych niestanowiących odpadów komunalnych w odrębnych pojemnikach lub kontenerach w sposób niepowodujący pylenia i usuwanie na bieżąco zgodnie z ustaleniami z podmiotami posiadającymi zezwolenie na odbiór określonego rodzaju odpadów lub posiadającego zezwolenie na zagospodarowanie tej kategorii odpadów. Każdy plac budowy powinien być zaopatrzony w pojemniki na odpady komunalne - tyczy to również remontów.

W celu zachowania zasad segregacji należy:

do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki PAPIERU

- NALEŻY WRZUCAĆ:


- NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki SZKŁA


- NALEŻY WRZUCAĆ:


- NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

do pojemników przeznaczonych do selektywnej ZBIÓRKI TWORZYWA SZTUCZNEGO, METALU
I OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH

- NALEŻY WRZUCAĆ:


- NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

do pojemników przeznaczonych na ODPADY BIODEGRADOWALNE


- NALEŻY WRZUCAĆ:


- NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

do pojemników na POPIÓŁ

- NALEŻY WRZUCAĆ:

Co to są ODPADY RESZTKOWE?


Odpady resztkowe są to odpady, które pozostają po wysegregowaniu plastiku, papieru, szkła, BIO i popiołu, np:

➡️W przypadku gdy na terenie nieruchomości zlokalizowana jest altana śmietnikowa z bezpośrednim, udostępnionym wejściem od strony ulicy, odbiór odpadów może być realizowany z tej altany.

➡️Ustalono roczny limit odbieranych odpadów z nieruchomości objętych systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi ( dostarczane we własnym zakresie do PSZOK), w ilościach:

➡️Ustalono następujące wymogi czystości asortymentowej selektywnie zebranych odpadów komunalnych:

➡️ Kontrole przestrzegania zasad segregacji będą prowadzili pracownicy firmy odbierającej odpady - przekazując dokumentację fotograficzną i spisany protokół jak również pracownicy Urzędu Miejskiego.

➡️W przypadku niedotrzymania ustalonego minimalnego poziomu czystości asortymentowej selektywnie zebranych odpadów komunalnych naliczona zostanie czterokrotnie wyższa stawka od osoby niż za odbiór odpadów segregowanych.

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich