logo odpady

 

Zmiany w gospodarce odpadami w 2020 roku

Od nowego 2020 roku zmianie ulega częstotliwość odbioru segregowanych odpadów komunalnych - tylko z nieruchomości jednorodzinnych.

 

➡️Częstotliwość odbioru plastiku ulega zmianie - jeden raz w miesiącu.

➡️Odbiór szkła i papieru odbywać się będzie nie co miesiąc jak dotychczas, ale jeden raz na dwa miesiące.


➡️Obecnie praktyka pokazywała, że z budynków jednorodzinnych papieru jest bardzo mało, albo wcale nie jest przekazywany. Co zaś się tyczy szkła, to najczęściej przekazywane było w niepełnych workach, i też w niewielkich ilościach.

➡️Odpady segregowane (plastik, szkło, papier), tak jak dotychczas można w nieograniczonej ilości, w ramach złożonej deklaracji, dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nasielsku, przy ul. Płońskiej 43 – czynny od wtorku do soboty (włącznie) od godz. 7:00 – 15:00.


➡️Ze względu na koszty worków ograniczyliśmy ich ilość dostarczanych mieszkańcom w ramach złożonej deklaracji.
Na miesiąc na gospodarstwo domowe będzie można otrzymać trzy worki na plastik i po dwa na szkło i na papier. Większe ilości trzeba będzie zakupić na własny koszt. Dopuściliśmy też sporadycznie inne kolory worków pod warunkiem ich opisania - jaka zawartość.


➡️Budynki jednorodzinne, które nie będą zagospodarowywały odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie będą ponosiły wyższe opłaty za odbiór odpadów i we własnym zakresie będą musiały kupić worki brązowe na te odpady.


➡️Novum w odpadach na 2020 rok, jest to, że na posesjach wielolokalowych ustawione zostaną pojemniki na odpady biodegradowalne, a w razie potrzeby na posesjach budynków wielolokalowych zostaną również ustawione metalowe pojemniki na popiół.


➡️Właściciele budynków jednorodzinnych również będą zmuszeni segregować popiół i przekazywać go w pojemnikach metalowych, w które wyposażą nieruchomość na własny koszt.


Wszyscy właściciele mają obowiązek zbierania w sposób selektywny następujących rodzajów odpadów komunalnych:
🔴papier,
🔴tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
🔴szkło,
🔴bioodpady,
🔴odpady niebezpieczne – dostarczane (odpady te będzie można przekazać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nasielsku, przy ul. Płońskiej 43 – czynny od wtorku do soboty (włącznie) od godz. 7:00 – 15:00.
🔴przeterminowane leki i chemikalia - trzeba dostarczyć do PSZOK ( przeterminowane leki można oddać również w aptekach i w placówkach medycznych na terenie miasta i gminy).
🔴odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek (odpady te będzie można przekazać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nasielsku, przy ul. Płońskiej 43 – czynny od wtorku do soboty (włącznie) od godz. 7:00 – 15:00.
🔴zużytych baterii i akumulatorów (małych rozmiarów można pozostawić w punktach na mieście, których wykaz dostępny jest na stronie www.nasielsk.pl lub duże w PSZOK).
🔴zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (1x w roku odbiór sprzed posesji lub można dostarczyć do PSZOK).
🔴mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (1x w roku odbiór sprzed posesji lub można dostarczyć do PSZOK), w ilości do 100 kg z gospodarstwa domowego.
🔴zużytych opon (1x w roku odbiór sprzed posesji lub można dostarczyć do PSZOK), w ilości 4 szt. z gospodarstwa domowego.
🔴odpadów budowlanych i rozbiórkowych, (dostarczanych do PSZOK), w ilości do 200 kg z gospodarstwa domowego,
🔴odpadów tekstyliów i odzieży, wrzucanych do pojemników rozstawionych na terenie miasta i gminy.
🔴popiołu i żużla (gromadzonych w metalowych pojemnikach, zakupionych we własnym zakresie).

Kompostowania we własnym zakresie powstających na nieruchomości odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zgodnie z przepisami odrębnymi. W przypadku braku możliwości technicznych zbieranie do odpowiednio oznakowanych pojemników lub worków i przekazywanie przedsiębiorcy zajmującemu się ich odbiorem lub dostarczenie na własny koszt do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych niestanowiących odpadów komunalnych w odrębnych pojemnikach lub kontenerach w sposób niepowodujący pylenia i usuwanie na bieżąco zgodnie z ustaleniami z podmiotami posiadającymi zezwolenie na odbiór określonego rodzaju odpadów lub posiadającego zezwolenie na zagospodarowanie tej kategorii odpadów. Każdy plac budowy powinien być zaopatrzony w pojemniki na odpady komunalne - tyczy to również remontów.

W celu zachowania zasad segregacji należy:

do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki PAPIERU

- NALEŻY WRZUCAĆ:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe


- NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki SZKŁA


- NALEŻY WRZUCAĆ:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)


- NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

do pojemników przeznaczonych do selektywnej ZBIÓRKI TWORZYWA SZTUCZNEGO, METALU
I OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH

- NALEŻY WRZUCAĆ:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików


- NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

do pojemników przeznaczonych na ODPADY BIODEGRADOWALNE


- NALEŻY WRZUCAĆ:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia


- NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

do pojemników na POPIÓŁ

- NALEŻY WRZUCAĆ:

 • popiół i żużel (odbiór – 1 raz w miesiącu w od 01 listopada do 30 kwietnia).

Co to są ODPADY RESZTKOWE?


Odpady resztkowe są to odpady, które pozostają po wysegregowaniu plastiku, papieru, szkła, BIO i popiołu, np:

 • zużyte chusteczki, ręczniki jednorazowe
 • zabrudzony papier czy zabrudzona folia
 • zużyte ścierki
 • zabrudzony, zatłuszczony papier
 • butelki po olejach roślinnych
 • kości zwierząt i surowe mięso
 • pieluchy jednorazowe
 • zabrudzone artykuły higieniczne
 • odchody zwierząt
 • ceramika, doniczki, fajans, naczynia kuchenne, kryształy
 • papier lakierowany, papier powleczony folią
 • lustra i szyby
 • znicze z woskiem,
 • opakowania po jedzeniu „na wynos”
 • szkło żaroodporne
 • folia aluminiowa i zabrudzona folia po żywności.

➡️W przypadku gdy na terenie nieruchomości zlokalizowana jest altana śmietnikowa z bezpośrednim, udostępnionym wejściem od strony ulicy, odbiór odpadów może być realizowany z tej altany.

➡️Ustalono roczny limit odbieranych odpadów z nieruchomości objętych systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi ( dostarczane we własnym zakresie do PSZOK), w ilościach:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe do 100 kg z gospodarstwa domowego,
 • opony w ilości 4 szt. z gospodarstwa domowego,
 • odpady budowlano-rozbiórkowe w ilości do 200 kg z gospodarstwa domowego.

➡️Ustalono następujące wymogi czystości asortymentowej selektywnie zebranych odpadów komunalnych:

 • w zabudowie jednorodzinnej nie mniej niż 95% masy frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj pojemnika lub worka,
 • w zabudowie wielorodzinnej nie mniej niż 80% masy frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj pojemnika lub worka.

➡️ Kontrole przestrzegania zasad segregacji będą prowadzili pracownicy firmy odbierającej odpady - przekazując dokumentację fotograficzną i spisany protokół jak również pracownicy Urzędu Miejskiego.

➡️W przypadku niedotrzymania ustalonego minimalnego poziomu czystości asortymentowej selektywnie zebranych odpadów komunalnych naliczona zostanie czterokrotnie wyższa stawka od osoby niż za odbiór odpadów segregowanych.

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich