informacjaW dniu 13 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Nasielsku podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Metoda ustalenia opłaty pozostała bez zmian, czyli nadal opłata liczona jest od osoby dla nieruchomości zamieszkałych, od worka z nieruchomości niezamieszkałych oraz opłaty ryczałtowej z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Opłaty te wynoszą:
➡️ 26 zł od osoby w przypadku nieruchomości zamieszkałych i w przypadku zachowania zasad segregacji.

UWAGA W przypadku zagospodarowania odpadów biodegradowalnych:

  • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
  • gałęzie drzew i krzewów,
  • skoszoną trawę, liście, kwiaty,
  • trociny i korę drzew,
  • niezaimpregnowane drewno,
  • resztki jedzenia,
  • we własnym zakresie, opłata za odpady jest pomniejszana o 10% z wliczonej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Nasielsk, na każdego właściciela nieruchomości nakłada się obowiązek min:
kompostowania we własnym zakresie powstających na nieruchomości odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zgodnie z przepisami odrębnymi. A w przypadku braku możliwości technicznych zbieranie do odpowiednio oznakowanych pojemników lub worków i przekazywanie przedsiębiorcy zajmującemu się ich odbiorem lub dostarczenie na własny koszt do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „(PSZOK)”.

Z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, w zależności od worka o określonej pojemności jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny:
➡️za worek o pojemności 120 l – 16 zł
➡️za worek o pojemności 240 l – 32 zł

W tym przypadku objętość pojemników przeliczana jest na ilość worków i mnożona przez ilość odbiorów w danym miesiącu.

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w kwocie: w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty w kwocie 169 zł.

❗UWAGA: jednym z głównych celów wdrażanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.
Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminy art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również akty wykonawcze do ustawy w postaci odpowiednich rozporządzeń.
Zgodnie z zapisami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:
➡️w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (zauważyć należy, że są to odpady komunalne, które muszą być zbierane selektywnie) - recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo;
➡️w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) - recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 3b obowiązek osiągnięcia poziomu recyklingu lub art. 3c obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych – podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu.

Żeby Gmina Nasielsk, a więc każdy z nas, nie była zmuszona płacić wysokich kar za nieosiągnięcie powyższych poziomów wszystkie opłaty w przypadku braku segregacji odpadów mnożymy razy cztery.

Przypominamy, że w tych cenach mieszczą się odbiory odpadów podlegających segregacji, ale również odpady tzw. RESZTKOWE czyli:
odpady, które pozostają po wysegregowaniu plastiku, papieru, szkła, BIO i popiołu, np:
👉 zużyte chusteczki, ręczniki jednorazowe
👉 zabrudzony papier czy zabrudzona folia,
👉 zużyte ścierki,
👉 zabrudzony, zatłuszczony papier
👉 butelki po olejach roślinnych
👉 kości zwierząt i surowe mięso
👉 pieluchy jednorazowe
👉 zabrudzone artykuły higieniczne
👉 odchody zwierząt
👉 ceramika, doniczki, fajans, naczynia kuchenne, kryształy
👉 papier lakierowany, papier powleczony folią,
👉 lustra i szyby
👉 znicze z woskiem,
👉 opakowania po jedzeniu „na wynos”
👉 szkło żaroodporne
👉folia aluminiowa i zabrudzona folia po żywności.

❗Uchwała Nr XIII/122/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty znajduje się pod linkiem: http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.stawki_za_odpady_122-19.pdf?fbclid=IwAR2wcYHNiKEggSO4TwQP8uEPC48ZWklYbhcacsJif0-ghiN3sStmQ8kusBk

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich