informacja1Burmistrz Nasielska, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2019 r., wydana została decyzja Nr 42/2019 znak: ŚROW.6220.48.2018.IB.20 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej mocy znamionowej nie wyższej niż 3 MW” zlokalizowanej na działce 34/3 obręb Popowo Borowe.


Z materiałem dowodowym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiegow Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, pokój 206 – poniedziałki w godzinach 800 – 1700, wtorek, środa czwartek w godzinach 8:00 – 16:00 i piątek w godzinach 8:00 – 15:00.

 pdf Decyzja Nr 42/2019 cz.1
pdf Decyzja Nr 42/2019 cz. 2
pdf Postanowienie Nr 56/2019