ikona

Zgodnie z § 8 Uchwały Nr XI/107/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2019r. w sprawie określania szczegółowego  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi , określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne:

  • niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgłaszane jest w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy zgłaszającego do Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3;

 preferujemy dokonanie zgłoszeń za pomocą poczty elektronicznej:   lub telefonicznie: 23 69 33 077.

  • zgłoszenie powinno być dokonane niezwłocznie od zaistnienia zdarzenia polegającego na niewłaściwym świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne zgłoszenie powinno zawierać opis i datę niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania) przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych; w miarę możliwości do zgłoszenia należy dołączyć dowody (np. zdjęcia, oświadczenia innych świadków zdarzenia) potwierdzające niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
  • Rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich.