Drukuj

ikona

Zasady uiszczania opłat za odbiór odpadów:
 
Zasady te zostały określone Uchwałą nr XXIII/157/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nasielsk i nie uległy one zmianie, ale przypominamy:
1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać wyłącznie na indywidualny numer konta, który jest przypisany i wysyłany droga pocztową do osoby składającej deklarację.
2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosić należy bez wezwania, w kwocie wynikającej ze złożonej deklaracji w terminach:
1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości mieszanych, położonych na obszarze Gminy Nasielsk
a. miesięcznie do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, po miesiącu w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty (tj. za styczeń – do 15 lutego danego roku, za luty – do 15 marca danego roku, itd.).
b. dopuszcza się możliwość wnoszenia kilku opłat (w ramach roku kalendarzowego) ze wskazaniem w tytule płatności za jaki okres opłaty są wnoszone (np. opłata za śmieci I-III danego roku).
2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku – jednorazowo do dnia 15 listopada za dany rok kalendarzowy.
Nie wniesienie opłaty w wyżej wymienionych terminach skutkować będzie naliczeniem odsetek.
Opłatę można wnieść bezgotówkowo przelewem lub gotówkowo na poczcie, w banku lub w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 (parter). Kasa czynna w godz. 8.00 - 15.00.
Informacje szczegółowe w sprawie płatności można uzyskać pod nr telefonu 23 693 31 03.
 
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich