ARiMR

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pomiechówku Pan Andrzej Pacocha informuje, że  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2022 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 2399)_ termin składania wniosków
o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 roku w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi został wydłużony do dnia 30 listopada 2022 r (liczy się data wpływu do Biura Powiatowego ARiMR).


Ponadto wszyscy wnioskodawcy są zobowiązani do dołączenia do wniosku kopii faktur lub innych dokumentów, które wykażą sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto, do dnia 30 listopada 2022 r (liczy się data wpływu do Biura Powiatowego ARiMR).


Uwzględniając ww. rozporządzenie i możliwość udokumentowania sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa również w oparciu o inne dokumenty istnieje możliwość złożenia  „Oświadczenia o sprzedaży produktów rolnych od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r. z gospodarstwa rolnego w związku z prowadzeniem którego został złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi".


Powyższe oświadczenie jak również formularz wniosku obowiązujący od dnia 23.11.2022 r. dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2
[1]