Informujemy, że w związku z planowanym w 2018 roku złożeniem wniosku przez Gminę Nasielsk do programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” obowiązkowymi załącznikami do deklaracji chęci udziału w programie będą:

  1. Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na wymianę źródła ogrzewania (lub podpisanie druku deklaracji przez wszystkich współwłaścicieli),
  2. Tytuł prawny władania nieruchomością,
  3. Oferta cenowa i dokumentacja techniczna wybranego kotła. Zakup kotłów będzie realizowany przez Gminę Nasielsk na podstawie Prawa zamówień publicznych,
  4. W przypadku wymiany źródła ogrzewania na piec gazowy- wymagana jest kopia prawomocnego pozwolenia na budowę instalacji gazowej dla budynku – potwierdzona za zgodność z oryginałem.
    UWAGA!
    W przypadku, gdy na dotychczasowych pozwoleniach istnieją rozbieżności np. zmiana nr porządkowego nieruchomości, należy załączyć pisemne wyjaśnienia.

INFORMACJA

Osoby, które nie posiadają pozwolenia na budowę instalacji gazowej dla budynku – informujemy, że termin uzyskania pozwolenia wynosi maksymalnie 65 dni.

Nabór deklaracji do programu będzie trwał prawdopodobnie do ok. połowy stycznia – w 2017 roku WFOŚIGW zamknął nabór wniosków od jednostek samorządowych już w lutym.

W przypadku braku jakichkolwiek dokumentów – deklaracja pozostanie bez rozpatrzenia.