ikona

Zmiany obowiązujące od 2021 roku
 
W 2021 roku odpady niesegregowane (zmieszane) z tego typu zabudowy w okresie od kwietnia do października odbierane będą 2 razy w miesiącu, w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu.
Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu.
Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące szkło opakowaniowe (butelki i słoiki, papier i tektura) – 1 raz na dwa miesiące.
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – odbiór mobilny 1 razy w roku w wyznaczonym miejscu.
Odpady zmieszane oraz segregowane będą odbierane po wystawieniu przed posesję na chodnik lub pobocze w dniu odbioru, ustalonego harmonogramem, do godziny 7:00, przy czym brak wystawienia odpadów skutkuje brakiem odbioru.
ZMIANA STAWKI: w 2021 roku obowiązuje stawka 181,90 zł przy segregowaniu odpadów i 727,60 zł przy braku segregacji.
Prosimy zwrócić uwagę na zapis w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, „nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe”. Czyli opłata z działki letniskowej odbywa się na podstawie definicji i nie ma znaczenia czy działka jest zabudowana czy też nie. Znaczenie ma w tym przypadku czy działka wykorzystywana jest rekreacyjnie czy całoroczne, albo więcej niż 7 miesięcy w roku. Wiemy, że z uwagi na panującą pandemię, niektóre działki rekreacyjne WYKORZYSTYWANE SĄ JAKO ZAMIESZKAŁE i należy w takim przypadku zmienić deklarację i wnosić opłatę w wysokości 31 zł od osoby za każdy miesiąc w przypadku segregowania odpadów. O tym czy działka jest wykorzystywana jaka zamieszkała będzie świadczyła ilość miesięcy z ilu odpady zostaną odebrane.
 
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich