Burmistrz Nasielska informuje, ze od dnia 1 lipca 2017r. do dnia 30 czerwca 2018 r. będą obowiązywały następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez Zakład Usług Wodnych  dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie dla mieszkańców Gminy Nasielsk:
1)    taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Nasielsk dla Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, dla odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe) oraz dla pozostałych odbiorców (firmy) w wysokości 2,20 zł za 1 m3 wody;
2)    opłatę abonamentową dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym
Ø 15 - 20 mm, w wysokości 1,50 zł/m-c;
3)    opłatę abonamentową dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym
Ø 25 - 32 mm, w wysokości 4,00 zł/m-c;
4)    opłatę abonamentową dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym
Ø 40 - 50 mm, w wysokości 9,00 zł/m-c;
5)    opłatę abonamentową dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem sprzężonym, w wysokości 43,00 zł/m-c;
6)    opłatę abonamentową dla odbiorców rozliczanych według obowiązujących ryczałtów zużycia wody, w wysokości 1,50 zł/m-c.
Do ceny za dostarczoną wodę oraz do opłat abonamentowych wymienionych w § 1 dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
                
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich