Burmistrz Nasielska informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie opracowania „Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2016r.”. Przedstawione zostały w nim oceny podsumowujące wyniki badań i pomiarów wykonanych w 2016 roku w ramach państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) w zakresie następujących komponentów: jakości powietrza, hałasu, pól elektromagnetycznych. W publikacji przedstawiono także informacje o gospodarce odpadami w województwie mazowieckim oraz o oddziaływaniu różnych źródeł emisji na poszczególne elementy środowiska.

Raport ten podobnie jak inne publikacje jest zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.wios.warszawa.pl