znak stopNa pierwszym miejscu należy tu przytoczyć art. 127 ust. 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018 r. poz. 992 ze zm., t.j.): Pozwolenie na budowę składowiska odpadów.
W przypadku gdy budowa składowiska odpadów nie jest określona w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę składowiska odpadów odmawia wydania tego pozwolenia.

 

Oraz art. 38a ww. ustawy: Jeżeli instalacja, przeznaczona do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, nie została ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, odmawia się wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tej instalacji. (obowiązujący od 06.02.2015 r.)
Co podkreślił Wojewoda Mazowiecki w decyzji  z dnia 6 sierpnia 2018 r. Nr 335/I/2018, utrzymującej w całości zaskarżoną decyzję Starosty Nowodworskiego Nr 38/2018 z dnia 29 marca 2018 r.
„Przepis ten w sposób jednoznaczny nakłada na organy administracji publicznej konieczność podjęcia określonych ustawowo działań, co w połączeniu z art. 127 tejże ustawy przesądziło o konieczności wydania przez organ administracji architektoniczno decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę”.
Podkreślić należy, ze wysypisko w Jaskółowie, ani instalacja do przetwarzania odpadów zielonych nie były wpisane ani w starym, ani nie są wpisane w nowym Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza 2024.
Ponadto w ww. decyzji Wojewody Mazowieckiego „Wskazać również należy, iż w decyzji Nr 26/2012 z dnia 26 września 2012 r. znak: ŚROW.6220.13.31.2011.2012, Burmistrz Nasielska nałożył na Inwestora obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postepowania o wydanie pozwolenia na budowę. Wskazać należy, iż obowiązek ten nie został spełniony na etapie postępowania przed organem I instancji”.
Warto podkreślić, że decyzja środowiskowa wydawana w 2012 roku w oparciu o obowiązujące w tym czasie przepisy prawne, zaskarżana była do SKO oraz do WSA: wyrok WSA z dnia 4 września 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 1222/14: „…sąd nie stwierdził naruszenia prawa materialnego. czy procesowego, które uzasadniałoby wyeliminowanie zaskarżonej decyzji z obrotu prawnego”.
Ponadto środowiskowe uwarunkowania z 2012 r. analizowane były przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – Wyrok WSA z dnia 10 października 2013 r. Sygn. Akt IV SA/Wa 1453/13, „..w odpowiedzi na skargę GDOŚ wniósł o jej oddalenie”.

Najważniejsze -  paragraf  4.1. rozporządzenia z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie składowisk odpadów: Składowisko odpadów lokalizuje się tak, aby miało naturalną barierę geologiczną, uszczelniającą podłoże i ściany boczne.
Na dowód próba uzgodnienia decyzji środowiskowej przez inwestora po scaleniu działek, dla tej inwestycji, po wejściu w życie w 2013 roku rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów – http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/decyzja_81.2015.pdf
„…W dokumentacji nie uszczegółowiono informacji dotyczącej warunków hydrogeologicznych panujących na terenie planowanym pod lokalizacje składowiska w oparciu o badania hydrogeologiczne pozwalające na stwierdzenie występowania na przedmiotowym terenie naturalnej bariery geologicznej, zgodnie z oraz § 4 ww. rozporządzenia” (rozporządzenie z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie składowisk odpadów)
Na uwarunkowania geologiczne wskazywał na spotkaniu w kwietniu br. w Starostwie Powiatowym w Legionowie naukowiec z Politechniki Warszawskiej, Pan Manczarski i co potwierdziły opinie, wykonane na zlecenie Burmistrza Nasielska przez prof. zw. dr hab. Andrzeja Sadurskiego oraz prof. dr hab. inż. Marka Gromca.


Stan prawny na dziś:


WPGO może ulec aktualizacji za 4 lata i inwestor może się starać o wpisanie  instalacji do przetwarzania odpadów zielonych, ale do tego czasu będzie plan zagospodarowania przestrzennego, który wyeliminowuje jakiekolwiek inwestycje związane z odpadami na terenie Jaskółowa.
Decyzja środowiskowa z 2012 roku ważna do 2020 roku (decyzja stała się ostateczna w dniu 26.03.2014 r.), ale przy aktualizacji planu już nie będzie obowiązująca.
Natomiast spełnienie § 4.1. rozporządzenia o składowiskach (czyli dotyczące WYSYPISKA W JASKÓŁOWIE)  to już raczej w innej erze.