Wzor tablicy dla gminnych punktow info promo programu Czyste Powietrze pion 2 5Przypominamy Państwu, że w Urzędzie Miejskim w Nasielsku utworzony został Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu „Czyste Powietrze”.
W punkcie można skorzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, termomodernizację budynku i mikroinstalację fotowoltaiczną.


Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, które są:
Właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

 1. Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (30%) – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000,00 zł,
 2. Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (60%) – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  • 1564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub
  • 2189 zł (gospodarstwo jednoosobowe)
 3. Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania (90%) – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  • 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe lub
  • 1260 zł (gospodarstwo jednoosobowe)

Dokumenty niezbędne do wypełnienia wniosku:

 1. Adres e-mail (niezbędny do rejestracji w portalu beneficjenta),
 2. PESEL wnioskodawcy, współmałżonka i wszystkich współwłaścicieli,
 3. Numer księgi wieczystej/akt notarialny (należy pamiętać, że dana księga/akt musi potwierdzać prawo posiadania działki przez wnioskodawcę),
 4. Numer ewidencyjny działki,
 5. W zależności od sposobu rozliczania dochodu: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT-40A (jeśli jedynym dochodem wnioskodawcy jest świadczenie ZUS/KRUS i wnioskodawca nie składa odrębnego zeznania podatkowego). W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego lub nakazu płatniczego wystawionego przez właściwy organ gminy, umowy/ów dzierżawy (jeśli dotyczy).
 6. Wnioskodawcy ubiegający się o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania zobowiązany jest do dołączenia do wniosku zaświadczenia z MOPS (zaświadczenie wydawane bezpłatnie) wskazującego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
 7. W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania – gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego – nie musi dostarczać zaświadczenia o dochodach, wystarczy zaświadczenie wydane na jego wniosek, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, potwierdzające ustalone prawo do ww. zasiłku, zawierającego dodatkowo wskazanie jego rodzaju i okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).
 8. Wnioskodawcy proszeni są o wskazanie, na jakie przedsięwzięcie będzie składany wniosek:
Źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa Dokumentacja 
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa (wskazanie m2 przeznaczonych do ocieplenia)

 • Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanym poddaszem
 • Ściany zewnętrzne/przegrody pionowe
 • Podłoga na gruncie/strop nad piwnicą
 

Audyt energetyczny

 

 Pompa ciepła powietrze/woda Stolarka okienka – wskazanie m2  

Dokumentacja projektowa

 

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej Stolarka okienka – wskazanie m2

 

Ekspertyzy

Pompa ciepła powietrze/powietrze Zakupione i zamontowane okna, drzwi zewnętrzne/bramy garażowe muszą spełniać wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku.
Współczynnik przenikania ciepła U(max):
 1. Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne – 0,9
 2. Okna połaciowe – 1,1
 3. Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi – 1,3
           
             
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
Kocioł gazowy kondensacyjny
Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa) dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu
Kocioł olejowy kondensacyjny
Kocioł zgazowujący drewno
Kocioł na pellet drzewny
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
Ogrzewanie elektryczne
Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

UWAGA! Dopuszcza się zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej tylko w przypadku realizacji przedsięwzięcia obejmującego demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła wskazanego powyżej.

UWAGA! W przypadku, gdy budynek lub lokal mieszkalny, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie, jest wyposażony w inne źródła ciepła niż na paliwo stałe lub w źródła ciepła na paliwo stałe spełniające wymagania minimum 5 klasy, dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na:

 1. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 2. zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 3. wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Istnieje możliwość wymiany źródła ciepła, jeżeli mimo posiadania w budynku/lokalu mieszkalnym kotła gazowego, wykorzystywane jest w tym budynku/lokalu mieszkalnym nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe, z tym, że ilość pobieranego paliwa gazowego z sieci dystrybucji gazu (średnia z ostatnich 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku okresu krótszego średnia z całego okresu) w tym lokalu/budynku mieszkalnym nie może być wyższa niż 5 600 kWh/rok.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze" czynny jest:

 • poniedziałek w godzinach 12:00 – 16:00
 • środa w godzinach 9:00 – 13:00

Wizyta w punkcie może się odbyć pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia telefonicznego:

 • tel. 23/69-33-077 Katarzyna Łosiewcz lub 23/69-33-108 Jadwiga Szymańska, lub mailowego:
 • lub

 

🌳Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich🌳